Identyfikator wojskowy polimerowy

21.00 24.00 

Wyczyść

Opis

Ofe­ru­je­my Pań­stwu
 
iden­ty­fi­ka­to­ry POLIMEROWE
wypu­kłe ( efekt 3D ) pokry­te żywi­cą

wyko­na­ne zgod­nie z aktu­al­nym

roz­po­rzą­dze­niem MON

do ubio­rów wyj­ścio­wych i galo­wych
 
Iden­ty­fi­ka­to­ry posia­da­ją
bia­łą ram­kę i pokry­te są żywi­cą.
 
Wymia­ry iden­ty­fi­ka­to­ra:
 
- wyso­kość: 16 mm
- długość:70–100 mm w zależ­no­ści od dłu­go­ści nazwi­ska
 
Iden­ty­fi­ka­to­ry wyko­na­ne są z wyso­kiej jako­ści lami­na­tu gra­wer­skie­go
pro­duk­cji ame­ry­kań­skiej.
odpor­ne­go na dzia­ła­nie warun­ków atmos­fe­rycz­nych i pro­mie­nio­wa­nia UV. Gra­wer nazwi­ska i ram­ki jest w kolo­rze bia­łym na czar­nym tle.

Zapię­cia do wybo­ru:

a) pin­sy - motyl­ki zaci­ska­ne na gwoź­dzi­kach
b
) agrafka z blo­ka­dą przed odpię­ciem
c) magnes


Po zaku­pie pro­si­my o poda­nie nazwi­ska

www​.imien​ni​ki​mun​du​ro​we​.pl

Dodatkowe informacje

Rodzaj zapięcia

Pinsy - motylki, Agrafka z zabezpieczeniem, Magnes