Identyfikator aluminiowy polimerowy dla OSP

24.00 

SKU: Brak danych Kategoria: Tagi: , , , ,

Opis

Iden­ty­fi­ka­to­ry do mun­du­rów wyjściowych

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ pokry­tych poli­me­rem (żywi­cą).

WYKONANIE:

  • Alu­mi­nium 1 mm ano­do­wa­ne w pro­ce­sie che­micz­nym  na czar­no gwa­ran­tu­je odpor­ność tła na blak­nię­cie – nie jest  malo­wa­ne ani drukowane !
  • GRAWEROWANE lite­ry i ram­ka w kolo­rze sre­brzy­sto-bia­łym – gra­wer zapew­nia wie­czy­stą trwa­łość napisów.
  • Wymiar: 80x13 mm
  • Iden­ty­fi­ka­to­ry pokry­te są naj­wyż­szej jako­ści nie­żółk­ną­cym poli­me­rem (żywi­cą) co zapew­nia dodat­ko­wą ochro­nę na zary­so­wa­nia i pro­mie­nio­wa­nie UV (na innej naszej aukcji dostęp­na jest wer­sja tego same­go iden­ty­fi­ka­to­ra bez polimeru)

OFERUJEMY ZAPIĘCIA DO WYBORU:

  • MAGNES – bar­dzo moc­ny – pole­ca­my ten rodzaj zapię­cia do koszul.
  • NA DWA PINY (MOTYLKI ZACISKANE NA GWOŹDZIKACH ) – pole­ca­my do munduru.
  • AGRAFKA Z ZABEZPIECZENIEM PRZED ODPIĘCIEM – iden­ty­fi­ka­tor na agraf­kę ma ten­den­cję do opa­da­nia ale moż­na go oprzeć o kla­pę kieszeni.

- Imie­nia i nazwi­ska lub w przy­pad­ku dłu­gich imion i nazwisk pierw­szej lite­ry imie­nia i nazwi­ska (Imio­na i nazwi­ska poda­ne przez Pań­stwa są kopio­wa­ne automatycznie!)

Informacje dodatkowe

rodzaj zapięcia

piny, magnes, agrafka