top

Witamy Państwa na stronie firmy DREAMID

Wszyst­kie nasze marze­nia mogą stać się rze­czywisto­ścią
– jeśli mamy odw
agę je realizować.“
                                                                                      Walt Disney

Od 2007 roku spe­cja­li­zu­je­my się w gra­we­ro­wa­niu laserowym.
Wyko­nu­je­my usłu­gi gra­wer­skie od zna­ko­wa­nia do two­rze­nia wła­snych produktów.

Dzię­ki indy­wi­du­al­ne­mu podej­ściu do każ­de­go zle­co­ne­go projektu
gru­pa naszych Klien­tów sta­le się powiększa.
Z naszych usług korzy­sta już wie­le zado­wo­lo­nych firm w tym m.in. Ener­ge­ty­ka, fabry­ki mebli,
winiar­nie, fir­my i klien­ci indy­wi­du­al­ni z bran­ży rekla­mo­wej, ślub­nej i in.

Gra­we­ru­je­my i wyci­na­my w sze­ro­kiej gamie materiałów
– drew­nie, plek­sie ( akry­lu ), gumie do wyro­bu pie­czą­tek, sklej­ce, szkle,
mate­ria­łach tek­styl­nych, spe­cja­li­stycz­nych lami­na­tach gra­wer­skich, meta­lach, zło­cie, srebrze.

Ser­decz­nie zapra­sza­my do zapo­zna­wa­nia się z naszą ofer­tą, któ­rą będzie­my na bie­żą­co uzupełniać.

UWAGA !
Fir­my i dys­try­bu­to­rzy kupu­ją­cy więk­sze ilo­ści naszych pro­duk­tów pro­si­my o kontakt 
w celu uzgod­nie­nia indy­wi­du­al­nych warun­ków handlowych

Zapra­sza­my do współpracy !