Cytaty

WIERSZE, CYTATY

1.
Raz tyl­ko w życiu kochamy
raz tylko
szcze­rze i trwale
Adam Mickiewicz

2.
Być może ist­nie­ją cza­sy piękniejsze,
ale te są nasze
J.P.Sartre

3.
Jedy­ną mia­rą miłości
jest miłość bez miary

4.
Mąż i żona to jed­na dusza w dwóch ciałach

5.
Naj­lep­szych i naj­pięk­niej­szych rze­czy na świecie
nie moż­na ani zoba­czyć, ani dotknąć,
trze­ba je poczuć sercem
H.Keller

6.
Kochać i być kochanym
to tak jak­by z obu stron grza­ło nas słońce
Dr Davis Viscott

7.
wit nas obu­dził obok siebie
przez nie­do­mknię­te okiennice
jeste­śmy teraz dwoj­giem ludzi,
co mają wspól­ną tajemnicę
Jonasz Kofta

8.
Tyl­ko dla miło­ści nie ma przeszkód
M.Gogol

9.
Ja jestem Two­ja i Ty jesteś mój
i tak trwa­my razem.
Prze­cież nie może być inaczej.
J.W.Goethe

10.
Jeśli do ludzia tuli się ludź
to ludź do ludzia musi coś czuć

11.
Moje życio­we plany
kochać i być kochanym
K. Nowak

12.
Zamiesz­ka­my pod wspól­nym dachem,
przed obcy­mi zamknie­my drzwi
posa­dzi­my przed domem kwiaty
któ­rych nocą nie zerwie nikt
Pod Budą

13.
Co to jest miłość
dopraw­dy nie wiem
chcę być kochana
chcę kochać Ciebie
Kora

14.
Miłość nie jest skar­bem, któ­ry się posiada
lecz obu­stron­nym zobowiązaniem
A.de Saint-Exupery

15.
Róż­ni­ce nie dzie­lą lecz ubogacają
nie jeste­śmy płcia­mi przeciwnymi
lecz dopeł­nia­ją­cy­mi się
W.Fijałkowski

16.
Miłość jest naj­wyż­szym sen­sem istnienia
E.Hemigway

17.
Gdy­by na świe­cie wszyst­ko dzia­ło się rozumnie
nic by się nie działo
Fio­dor Dostojewski

18.
Czy wiesz co to jest miłość?
to tak jak­by padał deszcz,
po któ­rym idziesz i nie wiesz, że pada,
a potem czu­jesz, że prze­mo­kłeś do same­go środka

19.
Miłość nadeszła
Ty i zło­ta obrączka
bia­łe różyczki
Aoi

20.
Biel Two­jej sukni
buty Twe czar­ne i frak
har­mo­nia w nas.
Aoi

21.
Miłość zaczy­na się wtedy,
kie­dy szczę­ście dru­giej osoby
jest waż­niej­sze niż twoje.
J.W.Goethe

22.
Czy to nie wspaniałe,
że Ty i Ja żyje­my w tym samym czasie?

23.
Uda­ne małżeństwo
wyma­ga wie­lo­krot­ne­go zako­chi­wa­nia się
zawsze w tej samej osobie.
M.McLoughlin

24.
Zesta­rzej się przy mnie
Naj­lep­sze dopie­ro się zdarzy
R.Browning

25.
Miłość mi wszyst­ko wyjaśniła,
Miłość wszyst­ko rozwiaładlatego
uwiel­biam tę Miłość
gdzie­kol­wiek by przebywała
Jan Paweł II

26.
… i żyli dłu­go i szczęśliwie …
Kopciuszek

27.
Jak dwie poło­wy układanki
tyl­ko razem mamy sens
J.Onufrowicz

28.
Pra­gnie­my żyć razem i razem się cieszyć
Razem dzie­lić nie­bo i razem w nim grzeszyć

29.
Kochać to nie patrzeć jed­no na drugie
lecz patrzeć razem w tym samym kierunku
A.Sainte.Exupery

30.
Praw­dzi­wie kochasz wtedy
kie­dy nie wiesz – dlaczego
L.Tołstoj

31.
…Co to jest miłość?
powiedz, albo nic nie mów
ja chcę cię mieć przy sobie
i nie wiem czemu
Jonasz Kofta

32.
Jak Cię kocham, nie powiem
no bo nie wypowiem
tak ogrom­nie bardzo
jesz­cze wię­cej może

33.
Ten Pan i ta Pani są na sie­bie skazani
J.Sztaudynger

34.
Jeże­li cokol­wiek war­to na świe­cie czynić
to tyl­ko jed­no – miłować
Jan Paweł II

35.
…Niech sło­wo „kocham“ jesz­cze raz z ust twych usłyszę,
niech je w ser­cu wyry­ję i w myśli zapiszę
A.Mickiewicz

36.
Nie wystar­czy poko­chać, trze­ba jesz­cze wziąć tę miłość w ręce
i prze­nieść ją przez całe życie

37.
Jed­no jest tyl­ko w życiu szczęście
kochać i być kochanym
Geo­r­ge Sand

38.
Na świe­cie ist­nie­je jedy­na rzecz war­ta życia
bez­gra­nicz­nie kochać isto­tę, któ­ra kocha nas bezgraniczne
Fran­co­is Mauriac

39.
Dotąd dwo­je, choć jesz­cze nie jedno
Odtąd jed­no, choć nadal dwoje
Karol Wojtyła