Cytaty

WIERSZE, CYTATY

1.
Raz tyl­ko w życiu kocha­my
raz tyl­ko
szcze­rze i trwa­le
Adam Mic­kie­wicz

2.
Być może ist­nie­ją cza­sy pięk­niej­sze,
ale te są nasze
J.P.Sartre

3.
Jedy­ną mia­rą miło­ści
jest miłość bez mia­ry

4.
Mąż i żona to jed­na dusza w dwóch cia­łach

5.
Naj­lep­szych i naj­pięk­niej­szych rze­czy na świe­cie
nie moż­na ani zoba­czyć, ani dotknąć,
trze­ba je poczuć ser­cem
H.Keller

6.
Kochać i być kocha­nym
to tak jak­by z obu stron grza­ło nas słoń­ce
Dr Davis Viscott

7.
wit nas obu­dził obok sie­bie
przez nie­do­mknię­te okien­ni­ce
jeste­śmy teraz dwoj­giem ludzi,
co mają wspól­ną tajem­ni­cę
Jonasz Kofta

8.
Tyl­ko dla miło­ści nie ma prze­szkód
M.Gogol

9.
Ja jestem Two­ja i Ty jesteś mój
i tak trwa­my razem.
Prze­cież nie może być ina­czej.
J.W.Goethe

10.
Jeśli do ludzia tuli się ludź
to ludź do ludzia musi coś czuć

11.
Moje życio­we pla­ny
kochać i być kocha­nym
K. Nowak

12.
Zamiesz­ka­my pod wspól­nym dachem,
przed obcy­mi zamknie­my drzwi
posa­dzi­my przed domem kwia­ty
któ­rych nocą nie zerwie nikt
Pod Budą

13.
Co to jest miłość
dopraw­dy nie wiem
chcę być kocha­na
chcę kochać Cie­bie
Kora

14.
Miłość nie jest skar­bem, któ­ry się posia­da
lecz obu­stron­nym zobo­wią­za­niem
A.de Saint-Exu­pe­ry

15.
Róż­ni­ce nie dzie­lą lecz ubo­ga­ca­ją
nie jeste­śmy płcia­mi prze­ciw­ny­mi
lecz dopeł­nia­ją­cy­mi się
W.Fijałkowski

16.
Miłość jest naj­wyż­szym sen­sem ist­nie­nia
E.Hemigway

17.
Gdy­by na świe­cie wszyst­ko dzia­ło się rozum­nie
nic by się nie dzia­ło
Fio­dor Dosto­jew­ski

18.
Czy wiesz co to jest miłość?
to tak jak­by padał deszcz,
po któ­rym idziesz i nie wiesz, że pada,
a potem czu­jesz, że prze­mo­kłeś do same­go środ­ka

19.
Miłość nade­szła
Ty i zło­ta obrącz­ka
bia­łe różycz­ki
Aoi

20.
Biel Two­jej suk­ni
buty Twe czar­ne i frak
har­mo­nia w nas.
Aoi

21.
Miłość zaczy­na się wte­dy,
kie­dy szczę­ście dru­giej oso­by
jest waż­niej­sze niż two­je.
J.W.Goethe

22.
Czy to nie wspa­nia­łe,
że Ty i Ja żyje­my w tym samym cza­sie?

23.
Uda­ne mał­żeń­stwo
wyma­ga wie­lo­krot­ne­go zako­chi­wa­nia się
zawsze w tej samej oso­bie.
M.McLoughlin

24.
Zesta­rzej się przy mnie
Naj­lep­sze dopie­ro się zda­rzy
R.Browning

25.
Miłość mi wszyst­ko wyja­śni­ła,
Miłość wszyst­ko roz­wia­ła­dla­te­go
uwiel­biam tę Miłość
gdzie­kol­wiek by prze­by­wa­ła
Jan Paweł II

26.
… i żyli dłu­go i szczę­śli­wie …
Kop­ciu­szek

27.
Jak dwie poło­wy ukła­dan­ki
tyl­ko razem mamy sens
J.Onufrowicz

28.
Pra­gnie­my żyć razem i razem się cie­szyć
Razem dzie­lić nie­bo i razem w nim grze­szyć

29.
Kochać to nie patrzeć jed­no na dru­gie
lecz patrzeć razem w tym samym kie­run­ku
A.Sainte.Exupery

30.
Praw­dzi­wie kochasz wte­dy
kie­dy nie wiesz – dla­cze­go
L.Tołstoj

31.
…Co to jest miłość?
powiedz, albo nic nie mów
ja chcę cię mieć przy sobie
i nie wiem cze­mu
Jonasz Kofta

32.
Jak Cię kocham, nie powiem
no bo nie wypo­wiem
tak ogrom­nie bar­dzo
jesz­cze wię­cej może

33.
Ten Pan i ta Pani są na sie­bie ska­za­ni
J.Sztaudynger

34.
Jeże­li cokol­wiek war­to na świe­cie czy­nić
to tyl­ko jed­no – miło­wać
Jan Paweł II

35.
…Niech sło­wo „kocham“ jesz­cze raz z ust twych usły­szę,
niech je w ser­cu wyry­ję i w myśli zapi­szę
A.Mickiewicz

36.
Nie wystar­czy poko­chać, trze­ba jesz­cze wziąć tę miłość w ręce
i prze­nieść ją przez całe życie

37.
Jed­no jest tyl­ko w życiu szczę­ście
kochać i być kocha­nym
Geo­r­ge Sand

38.
Na świe­cie ist­nie­je jedy­na rzecz war­ta życia
bez­gra­nicz­nie kochać isto­tę, któ­ra kocha nas bez­gra­nicz­ne
Fran­co­is Mau­riac

39.
Dotąd dwo­je, choć jesz­cze nie jed­no
Odtąd jed­no, choć nadal dwo­je
Karol Woj­ty­ła