Identyfikator OSP

12.00 15.50 

SKU: Brak danych Kategoria: Tagi: ,

Opis

Nasza fir­ma jest pro­du­cen­tem iden­ty­fi­ka­torów do mun­du­rów wyj­ścio­wych

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

wyko­na­ne zgod­nie z regu­la­mi­nem umundurowania
Zarzą­du Głów­ne­go Związ­ku OSP RP

Wyko­na­nie:

- lami­nat gra­wer­ski odporny na dzia­ła­nie warun­ków atmos­fe­rycz­nych i pro­mie­nio­wa­nia UV
- gra­we­ro­wa­ne nazwi­ska są kolo­ru bia­łe­go na czar­nym tle z bia­łą ramką

Rodza­je zapięć do wyboru:

- zapię­cie na agraf­kę z zabez­pie­cze­niem przed odpięciem
– na dwa pin­sy ( motyl­ki zaci­ska­ne na gwoździkach )
– na magnes

Po zaku­pie pro­si­my o pada­nie imie­nia i nazwiska

img_2670_6jy66i1y

zapiecie-magnetyczne

img_2682_k1u5v9y2

Informacje dodatkowe

Rodzaj zapięcia

zapięcie na pinsy (motylki), zapięcie na agrafkę, zapięcie na magnes