Polityka prywatności

RODO

Sza­now­ni Państwo,
uprzej­mie infor­mu­je­my, że fir­ma DREAMID Iza­be­la Zdyb z sie­dzi­bą ul. Karo­la Bucz­ka 60A,
62–030 Luboń, prze­twa­rza informacje:

- pozy­ska­ne w dro­dze indy­wi­du­al­nych dzia­łań takich jak: reje­stro­wa­nie pod­mio­tów zain­te­re­so­wa­nych nawią­za­niem współ­pra­cy poprzez stro­nę www​.dre​amid​.pl (sklep, e‑mail, zakład­ka kon­takt ) pro­wa­dzo­nych od kil­ku­na­stu lat, two­rząc bazę danych pod­mio­tów gospo­dar­czych. Wśród tych infor­ma­cji mogą poja­wić się dane, któ­re na grun­cie Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady Unii Euro­pej­skiej 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają cha­rak­ter danych osobowych.

Zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi doty­czą­cy­mi ochro­ny danych oso­bo­wych, w szcze­gól­no­ści z Ogól­nym Roz­po­rzą­dze­niem, celem zapew­nie­nia wła­ści­wej ochro­ny danych oso­bo­wych, oso­bie któ­rej dane doty­czą nale­ży przede wszyst­kim podać infor­ma­cje doty­czą­ce prze­twa­rza­nia jej danych oso­bo­wych okre­ślo­ne w art. 13 lub 14 RODO – w zależ­no­ści od tego, czy zosta­ły one pozy­ska­ne bez­po­śred­nio od oso­by któ­rej dane doty­czą, czy też z innych źródeł.

W świe­tle powyż­sze­go pra­gnie­my poin­for­mo­wać Pań­stwa, że:
1. Admi­ni­stra­to­rem Pani/Pana danych oso­bo­wych (dalej: Admi­ni­stra­tor) jest: Iza­be­la Zdyb repre­zen­tu­ją­ca fir­mę DREAMID Iza­be­la Zdyb z sie­dzi­bą ul. Karo­la Bucz­ka 60A, 62–030 Luboń

Z Admi­ni­stra­to­rem moż­na się kon­tak­to­wać pisem­nie, za pomo­cą pocz­ty tra­dy­cyj­nej na adres:
ul. Karo­la Bucz­ka 60A, 62–030 Luboń lub ema­il: dreamid@​dreamid.​pl

2. Pani/Pana dane oso­bo­we są prze­twa­rza­ne na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w opar­ciu o nie­zbęd­ność prze­twa­rza­nia do celów wyni­ka­ją­cych z praw­nie uza­sad­nio­nych inte­re­sów reali­zo­wa­nych przez Administratora.

3. Admi­ni­stra­tor wyko­rzy­stu­je Pań­stwa dane wyłącz­nie do prze­pro­wa­dza­nia trans­ak­cji han­dlo­wych zwią­za­nych za zaku­pem i sprze­da­żą swo­ich pro­duk­tów  i nie udo­stęp­nia ich innym oso­bom trzecim.

4. Pań­stwa  dane oso­bo­we będą przez fir­mę DREAMID Iza­be­la Zdyb prze­twa­rza­ne przez okres nie­zbęd­ny dla reali­za­cji praw­nie uza­sad­nio­nych inte­re­sów firmy.

5. W związ­ku z prze­twa­rza­niem Pani/Pana danych oso­bo­wych przy­słu­gu­je Pani/Panu pra­wo do:

- żąda­nia od Admi­ni­stra­to­ra dostę­pu do Pani/Pana danych osobowych,
– żąda­nia od Admi­ni­stra­to­ra spro­sto­wa­nia Pani/Pana danych osobowych,
– żąda­nia od Admi­ni­stra­to­ra usu­nię­cia Pani/Pana danych osobowych,
– żąda­nia od Admi­ni­stra­to­ra ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia Pani/Pana danych osobowych,
– wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia Pani/Pana danych osobowych,
– prze­no­sze­nia Pani/Pana danych osobowych,
– wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nadzorczego.

Z powyż­szych praw moż­na sko­rzy­stać poprzez:
– kon­takt e‑mailowy pod adre­sem: dreamid@​dreamid.​pl
– kon­takt pisem­ny, za pomo­cą pocz­ty tra­dy­cyj­nej na adres: ul. Karo­la Bucz­ka 60A, 62–030 Luboń

7. Pani/Pana dane oso­bo­we zosta­ły pozy­ska­ne poprzez poda­nie ich w trak­cie doko­ny­wa­nia zaku­pu na naszej stro­nie, zapy­tań e‑mailowych, ze źró­deł publicz­nie dostęp­nych, tj. m. in. z Reje­stru Przed­się­bior­ców Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go (KRS), Cen­tral­nej Ewi­den­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej (CEIDG), Głów­ne­go Urzę­dy Sta­ty­stycz­ne­go (GUS) oraz w spo­sób ręcz­ny w związ­ku z poda­niem danych w trak­cie współ­pra­cy bieżącej.

8. DREAMID Iza­be­la Zdyb może podej­mo­wać, w opar­ciu o Pani/Pana dane oso­bo­we, zauto­ma­ty­zo­wa­ne decy­zje, prze­twa­rzać je w celu zakoń­cze­nia trans­ak­cji, prze­sła­nia infor­ma­cji itp.

9. Admi­ni­stra­tor dokła­da wszel­kich sta­rań, aby zapew­nić wszel­kie środ­ki fizycz­nej, tech­nicz­nej i orga­ni­za­cyj­nej ochro­ny danych oso­bo­wych przed ich przy­pad­ko­wym czy umyśl­nym znisz­cze­niem, przy­pad­ko­wą utra­tą, zmia­ną, nie­upraw­nio­nym ujaw­nie­niem, wyko­rzy­sta­niem czy dostę­pem, zgod­nie ze wszyst­ki­mi obo­wią­zu­ją­cy­mi przepisami