Życzenia Komunia Święta

Przy­kła­do­we życze­nia na I Komu­nię Świętą:

1.
Nie bój się powie­dzieć “ wie­rzę“ nie wstydź się zaśpie­wać “ kocham“.
Przyj­mij Boga do ser­dusz­ka swe­go, to dla duszy Two­jej pokarm.
Złóż ład­nie rącz­ki przed sobą i wznieś oczka do nieba,
od dziś Jezus Chry­stus jest z Tobą, bo W Tobie zamiesz­kać mu trzeba.

2.
Kie­dy ser­dusz­ko Twe drży
jak świe­ca trzy­ma­na w ręku,
kie­dy pierw­szy raz poczujesz
bia­łe­go opłat­ka smak.
Zapa­mię­taj, że Komu­nia Święta
to szcze­gól­ny miło­ści Bożej znak.

3.
Będziesz miło­wał Pana Boga swego,
Ze wszyst­kie­go ser­ca swego.
Ze wszyst­kiej duszy swojej,
I ze wszyst­kich sił swoich.
A bliź­nie­go swego,
Jak sie­bie samego.

4.
Pro­mie­nie­ją­ce ser­ce Jezu­sa dziś swym blaskiem
obję­ło Cię, przy­tu­li­ło do sie­bie i zaopie­ko­wa­ło się Twą duszą.
To dobry Anioł Stróż w dniu Komu­nii Świę­tej przyprowadził
Cię przed ołtarz z żół­tą świe­cą w ręce, abyś dał
schro­nie­nie i opie­kę Jezu­so­wi, co zawsze będzie Kochał Ciebie.

5.
Dzi­siaj jest Two­ja I Komu­nia Święta,
każ­dy z nas dobrze ten moment pamięta,
bo jest to chwi­la wiel­ka i uroczysta,
peł­na rado­ści, prze­pięk­na i czysta.
We wspo­mnie­niach Two­ich pozostanie,
ten dzień, gdy wło­ży­łaś odświęt­ne ubranie,
w koście­le widzia­ła rodzi­na droga,
jak do ser­ca przy­ję­łaś Cia­ło Twe­go Boga.

Przy­kła­do­we wier­szy­ki na I Komu­nię Świętą

1.
Przyjdź o Jezu pro­szę Cię,
Niech Twym dziec­kiem sta­nę się.
Broń od złe­go duszę mą,
Niech na wie­ki będzie Twą.

2.
A oto Ja jestem z wami,
Przez wszyst­kie dni.
Aż do koń­ca świata…

3.
Jezu naj­słod­szy Ojcze i Panie,
dziś pierw­sze moje z Tobą spotkanie.
Przyj­mij w ofie­rze me ser­ce małe,
by Cię kocha­ło przez życie całe.

4.
Dzię­ku­ję Ci sercem
uko­cha­ny Chryste
że przyj­dziesz do mnie
w bie­li Hostii czystej

5.
Choć się ukry­łeś w tej Hostii Małej,
Cie­bie mój Jezu od razu poznałem,
i tak się cie­szę, żeś przy­szedł do mnie,
bo Cię mój Jezu kocham ogromnie.

6.
Boże, choć Cię nie pojmuje,
Jed­nak nad wszyst­ko miłuję.
Nad wszyst­ko co jest stworzone,
Boś Ty dobro nieskończone.

7.
Pan Jezus już się zbliża,
Już puka do mych drzwi.
Pobie­gnę Go przywitać,
Z rado­ści ser­ce drży…

8.
Do Cie­bie Jezu wycią­gam ręce,
bo ty mnie kochasz najgoręcej,
Ty mi się dzi­siaj odda­łeś cały,
w tej prze­naj­święt­szej Hostii białej.

9.
Dzię­ki Ci Jezu, żeś sam nasycił,
duszę złak­nio­ną Two­je­go chleba,
żeś żar miło­ści w ser­cu rozniecił,
żeś nam na chwi­lę przy­bli­żył nieba

10.
O szczę­ście niepojęte,
Bóg sam odwie­dza mnie.
O Jezu, wspo­móż łaską,
Bym god­nie przy­jął Cię.

11.
Już ten dzień się zbliża,
gdy przyj­mę Cię w ser­cu moim,
A Ty spójrz na mnie z Nieba
w Miło­sier­dziu Swoim