Teksty zaproszenia ślubne

TEKSTY ZAPROSZEŃ

1.
Pobie­ra­my się !
Joan­na Liwiń­ska i Michał Grze­lak
Uro­czy­stość odbę­dzie się
w pią­tek, 19 czerw­ca 2000 roku o godzi­nie 17.00
w Pała­cu Ślu­bów na war­szaw­skiej Sta­rów­ce.
Z rado­ścią zapra­sza­my.
Narze­cze­ni wraz z Rodzi­ca­mi
Po ślu­bie, o godzi­nie 19.30, ser­decz­nie zapra­sza­my na kola­cję
do restau­ra­cji “Cza­row­ni­ca” w Hote­lu Hera, przy uli­cy Bel­we­der­skiej 26/30.

2.
Mamy przy­jem­ność zapro­sić na nasz ślub,
któ­ry odbę­dzie się 18 kwiet­nia 1998 roku o godzi­nie 17.30
w Koście­le Mat­ki Boskiej Czę­sto­chow­skiej
przy ul. Zagór­nej 5.
Iza­be­la Kamiń­ska
Andrzej Zdan­ko­wicz
Po ślu­bie zapra­sza­my na lamp­kę wina.

3.
Tomasz Cze­kal­ski
i
Kata­rzy­na Rych­ter
posta­no­wi­li połą­czyć ser­ca węzłem dozgon­nym wobec Boga i świad­ków i
roz­po­cząć wspól­ną dro­gę życia zawie­ra­jąc zwią­zek mał­żeń­ski
dnia 3 sierp­nia 1998 roku o godzi­nie 18.30 w Koście­le N.M.P. w Prusz­ko­wie.
Ser­decz­nie zapra­sza­my Sz.P. na prze­ży­cie wraz z nami
tej uro­czy­stej chwi­li.
Rodzi­ce i Narze­cze­ni
Po uro­czy­sto­ści ser­decz­nie zapra­sza­my na przy­ję­cie wesel­ne
do restau­ra­cji hote­lu „Vera“
przy uli­cy Bitwy War­szaw­skiej 1920r. Nr 16 w War­sza­wie.

4.
Gdy na kart­ce kalen­da­rza uka­że się data
7 czerw­ca A.D. 1999
a wska­zów­ki zega­ra ku godzi­nie 18.00
chy­lić się będą, naten­czas
Marze­na Mio­du­szew­ska
i
Dariusz Bed­nar­ski
miłość mał­żeń­ską ślu­bo­wać sobie będą
w Koście­le Św. Anny przy Kra­kow­skim Przed­mie­ściu 68
w War­sza­wie.
Na któ­rą to uro­czy­stość mają zaszczyt zapro­sić Sz.P.
Rodzi­ce i Narze­cze­ni
Po uro­czy­sto­ści zaślu­bin miło nam będzie gościć Sz. P. na przy­ję­ciu wesel­nym
w Klu­bie Ofi­cer­skim na WAT-cie przy ul Gen. S. Kali­skie­go 2.

5.
Kata­rzy­na Karo­lak
i
Ber­nard Benal
wraz z Rodzi­ca­mi
mają zaszczyt zapro­sić Sz.P.
na uro­czy­ste przy­ję­cie Sakra­men­tu Mał­żeń­stwa, któ­re odbę­dzie się
dnia 28 czerw­ca 1998 roku o godzi­nie 19.00
w Koście­le Św. Andrze­ja Apo­sto­ła przy ul.Chłodnej 9
w War­sza­wie.
Po uro­czy­sto­ści zaślu­bin ser­decz­nie zapra­sza­my
na przy­ję­cie wesel­ne do Klu­bu „Deski“ przy ul. Zaru­skie­go 8
w War­sza­wie.

6.
Elż­bie­ta Skrzyp­czyń­ska
Tomasz Bolej­ko
z rado­ścią zapra­sza­ją na swój ślub
w sobo­tę, 19 lip­ca 1998 roku o godzi­nie 16.00
w koście­le Św. Alek­san­dra
w War­sza­wie

7.
Peł­na szcze­rych chę­ci i ocho­ty
Joan­na Demb­ska
oraz Bogu ducha winien
Adam But­kow­ski
ogar­nię­ci nie­od­par­cie wznio­sły­mi ide­ała­mi życia mał­żeń­skie­go
oraz gwo­li skró­ce­nia nie­bez­piecz­nie prze­dłu­ża­ją­ce­go się narze­czeń­stwa
posta­no­wi­li zawrzeć zwią­zek mał­żeń­ski
dnia 21 paź­dzier­ni­ka 2000 roku o godzi­nie 17.00
w Koście­le Św. Jaku­ba Apo­sto­ła
przy uli­cy Gró­jec­kiej 38 w War­sza­wie.
Na tę uro­czy­stość ser­decz­nie zapra­sza­ją
Rodzi­ce i Narze­cze­ni

8.
Agniesz­ka Bry­kow­ska
i
Adam Adam­ski
roz­po­czy­na­ją wspól­ną dro­gę życia ślu­bu­jąc sobie przed Bogiem
miłość, wier­ność i wza­jem­ny sza­cu­nek
w dniu 6 paź­dzier­ni­ka 2001 roku o godzi­nie 17.30
w Koście­le N.M.P. Kró­lo­wej Świa­ta
przy uli­cy Opa­czew­skiej 20
w War­sza­wie.
Na uro­czy­stość tę mają zaszczyt zapro­sić Sz.P.
Rodzi­ce i Narze­cze­ni
Po uro­czy­sto­ści zaślu­bin miło nam będzie gościć Sz.P. na przy­ję­ciu,
któ­re odbę­dzie się w Sali Wesel­nej
w Pęci­cach Nr 24

9.
Ewa Win­nic­ka
i
Krzysz­tof Cia­pło­wicz
wraz z Rodzi­ca­mi
mają zaszczyt zapro­sić Sz.P. na uro­czy­stość
zawar­cia związ­ku mał­żeń­skie­go.
Pod­pi­sa­nie Aktu Mał­żeń­stwa
odbę­dzie się dnia 21 czerw­ca 1999 roku o godzi­nie 15.45
w Pała­cu Ślu­bów
przy Pla­cu Zam­ko­wym 6 na war­szaw­skiej Sta­rów­ce.

10.
Zako­cha­ni i świa­do­mi,
że ich miłość to nie wiatr mają zaszczyt
zawia­do­mić, że chcą razem iść przez świat.
Wio­let­ta Malal­kow­ska
Artur Klim­ko
Dnia 20 wrze­śnia 1999 roku o godzi­nie 16.30
w Koście­le Mat­ki Boskiej Czę­sto­chow­skiej
przy uli­cy Jagiel­loń­skiej w Zie­lon­ce
odbę­dzie się uro­czy­stość zawar­cia Sakra­men­tu Mał­żeń­stwa
Uro­czy­ste pod­pi­sa­nie Aktu Mał­żeń­stwa
odbę­dzie się dnia 19 wrze­śnia 1998 roku o godzi­nie 11.00
w U.S.C. w Zie­lon­ce przy uli­cy Lipo­wej
Na uro­czy­sto­ści ser­decz­nie zapra­sza­ją
Rodzi­ce i Narze­cze­ni

11.
Dnia 1 sierp­nia 1998 roku o godzi­nie 18.30
w Koście­le Św. Zyg­mun­ta
przy Pla­cu Kon­fe­de­ra­cji w War­sza­wie
zosta­ną poła­cze­ni Sakra­men­tem Mał­żeń­stwa
Maja Malik
Mar­cin Kudus
Na uro­czy­stość ser­decz­nie zapra­sza­ją
Rodzi­ce i Narze­cze­ni
Po uro­czy­sto­ści miło nam będzie gościć Sz.P.
na uro­czy­stej kola­cji
w restau­ra­cji „Gra­jan“ przy Pla­cu Szem­be­ka 4
w War­sza­wie.

12.
Ewe­li­na i Piotr
mają zaszczyt zapro­sić Sz.P.
na uro­czy­stość zawar­cia związ­ku mał­żeń­skie­go,
któ­ra odbę­dzie się
dnia 2 sierp­nia 1999 roku o godzi­nie 12.40
w Sta­ro­miej­skim Pała­cu Ślu­bów
przy Pla­cu Zam­ko­wym 6 w War­sza­wie.

13.
Mag­da Boryk
i
Piotr Paw­łow­ski
posta­no­wi­li roz­po­cząć wspól­ną dro­gę życia
ślu­bu­jąc sobie przed Bogiem
miłość, wier­ność i wza­jem­ny sza­cu­nek
w dniu 21 paź­dzier­ni­ka 2000 roku o godzi­nie 17.30
w Koście­le Św. Win­cen­te­go w Borzę­ci­nie Dużym.
Na tę uro­czy­stość mają zaszczyt zapro­sić Sz.P.
Rodzi­ce i Narze­cze­ni
W imie­niu Rodzi­ców i wła­snym
ser­decz­nie zapra­sza­my na przy­ję­cie wesel­ne, któ­re odbę­dzie się
w Klu­bie Spor­to­wym na Jelon­kach

14.
Moni­ka Gdyń­ska
i
Artur Star­czyń­ski
wraz z Rodzi­ca­mi
mają zaszczyt zapro­sić Sz.P.
na uro­czy­ste pod­pi­sa­nie Aktu Mał­żeń­stwa, któ­re nastą­pi
dnia 1 wrze­śnia 1999 roku o godzi­nie 17.00
w Pała­cu Ślu­bów na war­szaw­skiej Sta­rów­ce.
Po uro­czy­sto­ści miło nam będzie gościć Sz.P. na przy­ję­ciu wesel­nym
w Pen­sjo­na­cie “Ali­cja”
przy ul. Sło­necz­nej w Kon­stan­ci­nie-Jezior­nej.

15.
Dnia 20 sierp­nia 2001 roku o godzi­nie 14. 00
w Koście­le Św. Alek­san­dra w War­sza­wie przy uli­cy Ksią­żę­cej 21
uro­czy­stą przy­się­gę mał­żeń­ską skła­dać będą
Bar­ba­ra Dudziń­ska
i
Paweł Waler­ski
Na tę uro­czy­stość mają zaszczyt zapro­sić Sza­now­nych Pań­stwa
Rodzi­ce i Narze­cze­ni

16.
By oby­cza­jom pra­sta­rym zadość uczy­nić,
wszem i wobec ogła­sza­ją, że
dnia 6 wrze­śnia 1999 roku o godzi­nie 15.00
w Koście­le Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa
w Legio­no­wie
ślu­bo­wać sobie będą miłość i wier­ność mał­żeń­ską
Doro­ta Jadziń­ska
i
Dariusz Peź­dziń­ski
Na uro­czy­stość ser­decz­nie zapra­sza­ją
Rodzi­ce i Narze­cze­ni
Po uro­czy­sto­ści zapra­sza­my na wspól­ne bie­sia­do­wa­nie
do restau­ra­cji „Sta­ra Cha­ta“
w Zale­siu.

17.
Pra­gnąc podzie­lić się rado­sną nowi­ną zawia­da­mia­my, że
wbrew prze­stro­gom przyjaciół,a sobie ku szczę­ściu
posta­no­wi­li zwią­zać swe losy
Bar­ba­ra Jur­ksztyń­ska
i
Artur Zmiej­ko
Łącząc nadzie­ję na dzie­le­nie tej rado­ści z nami
zapra­sza­my na uro­czy­stość zaślu­bin, któ­ra odbę­dzie się
dnia 2 wrze­śnia 1999 roku o godzi­nie 17.00
w Koście­le Wizy­tek przy Kra­kow­skim Przed­mie­ściu 34
w War­sza­wie.

18.
Anna Hobrzań­ska
i
Adam Krzem­ski
zawia­da­mia­ją, że pod­ję­li waż­ną decy­zję życio­wą,
któ­ra zapro­wa­dzi ich na ślub­ny kobie­rzec
dnia 21 lip­ca 1998 roku o godzinie17.00
w Koście­le Dzie­ciąt­ka Jezus
przy uli­cy Czar­niec­kie­go 15 w War­sza­wie.
Na uro­czy­sto­ści ser­decz­nie zapra­sza­ją Sz.P.
Rodzi­ce i Narze­cze­ni

19.
Wszem i wobec i każ­de­mu z osob­na
wia­do­mym się czy­ni, iż pięk­nym uczu­ciem miło­ści połą­cze­ni
ślu­bo­wać sobie będą
miłość, wier­ność i uczci­wość mał­żeń­ską
Anna Bia­ło­cze­ska
i
Tom Len­cer
Owe zaślu­bi­ny przed Bogiem powa­gą Kościo­ła potwier­dza­my
dnia 11 kwiet­nia 1999 roku , gdy dzwo­ny wybi­ją godzi­nę 18.00
w Bazy­li­ce Ser­ca Jezu­so­we­go w War­sza­wie
przy uli­cy Kawę­czyń­skiej 53
Zatwier­dze­nie powyż­sze­go fak­tu spi­sa­ne zosta­nie
dnia 18 kwiet­nia 1999 roku o godzi­nie 10.00
w USC przy uli­cy Ks.Kłopotowskiego 1/3
w War­sza­wie.
Na uro­czy­sto­ści zapra­sza­ją
Rodzi­ce i Narze­cze­ni

20.
Hala i Anto­ny Kur­kow­scy
oraz
Bela i Janusz Wit­kow­scy
mają zaszczyt zapro­sić Sz.P. na ślub swo­ich dzie­ci
Agniesz­ki i Mar­ci­na
któ­ry odbę­dzie się dnia 28 sierp­nia 1998 roku o godzi­nie 18.00
w Koście­le Mat­ki Boskiej Aniel­skiej
w Rado­ści.
Ślub Cywil­ny odbę­dzie się dnia 27 sierp­nia 1998 roku o godz. 13.00
w U.S.C. przy uli­cy Kino­wej 19
w War­sza­wie.

21.
Oby­cza­jem sła­wet­nym mamy zaszczyt pro­sić Cie­bie Gościu,
abyś zawsze świad­czyć mógł o przy­ję­ciu
Sakra­men­tu Mał­żeń­stwa
przez Ewę Rzy­mań­ską i Paw­ła Remi­sza
w Domu Bożym p.w. Św. Woj­cie­cha
przy uli­cy Wol­skiej w War­sza­wie
dnia 27 wrze­śnia A.D. 1998 z wybi­ciem godzi­ny 16.00
Rodzi­ce i Narze­cze­ni

22.
Anna Lwow­ska
i
Seba­stian Nor­ton
za wiel­ki honor poczy­tu­ją sobie wia­do­mym uczy­nić Mości Dobro­dzie­jom
tę oto nowi­nę oznaj­mić, iż zde­cy­do­wa­li się rodzi­nę zało­żyć,
a rody wię­za­mi krwi połą­czyć.
A sta­nie się to 23 kwiet­nia Anno Domi­ni 2000
w obli­czu wła­dzy duchow­nej i zgro­ma­dzo­nych Gości
w Koście­le Św.Anny w Wila­no­wie, gdy zega­ry godzi­nę 14.45 wska­żą.
O czym z nale­ży­tym pokło­nem zawia­da­mia­ją
i na ucztę wesel­ną zapra­sza­ją
Rodzi­ce i Narze­cze­ni
Dom wesel­ny: War­sza­wa, uli­ca Par­kin­go­wa 30a.

23.
Dnia 10 paź­dzier­ni­ka 2000 roku o godzi­nie 16.30
w Koście­le Pod­wyż­sze­nia Świę­te­go Krzy­ża
w Haj­nów­ce
Anna Malew­ska
i
Janusz Mich­nik
rzek­ną sakra­men­tal­ne “ Tak ” i odtąd kro­czyć będą
wspól­ną dro­gą życia
Na tę uro­czy­stość zapra­sza­ją Sz.P.
Rodzi­ce i Narze­cze­ni

24.
Ku rado­ści przy­ja­ciół za pozwo­le­niem naj­bliż­szych
roz­pocz­ną wspól­ną dro­gę życia
Bar­ba­ra Jarec­ka
i
Janusz Kuczy­ski
ślu­bu­jąc sobie miłość i wier­ność
dnia 10 czerw­ca 2001 roku o godzi­nie 17.00
w Koście­le Pod­wyż­sze­nia Świę­te­go Krzy­ża
w Haj­nów­ce.
Na tę uro­czy­stość zapra­sza­ją Sz.P.
Rodzi­ce i Narze­cze­ni

25.
Mar­ta Bujak
i
Jarek Morzyń­ski
mają zaszczyt Jaśnie Wiel­moż­nych Pań­stwa powia­do­mić,
iż zalo­ty wprzó­dy uczy­niw­szy do zaślu­bin przy­stą­pić pra­gną,
a Jaśnie Wiel­moż­nych Pań­stwa
w gro­no ślub­ne zaszczyt pro­sić mają.
Mnie­ma­my prze­to, że zapro­sze­nia nasze­go w pogar­dzie mieć nie będzie­cie
jeno bla­sku uro­czy­sto­ści całej ocho­czym swym przy­by­ciem doda­cie
i wese­lić się wraz z nami będzie­cie.
Owe zaślu­bi­ny zatwier­dzo­ne zosta­ną
dnia 3 paź­dzier­ni­ka 2000 roku o godzi­nie 17.00
w Koście­le Św. Kin­gi w Sta­rych Babi­cach.
Po uro­czy­sto­ści zaślu­bin zapra­sza­my Jaśnie Wiel­moż­nych Pań­stwa
na przy­ję­cie do Sali Ban­kie­to­wej
przy uli­cy Hal­le­ra 11/11b w Ołta­rze­wie.
Pro­si­my o potwier­dze­nie przy­by­cia do 30 wrze­śnia

26.
Zapro­sze­nie
Ja, Mar­ga­ret Sasin
i
Ja, Michał Gut­kow­ski
Już wkrót­ce powie­my sobie “TAK
4 wrze­śnia 2001 roku o godzi­nie 18.30
w pod­nio­słej atmos­fe­rze sta­nie­my przed ołta­rzem
Kościo­ła Św. Woj­cie­cha w Skrzyń­sku
i wypo­wie­my tekst przy­się­gi mał­żeń­skiej.
Wszyst­kich Przy­ja­ciół, któ­rzy chcie­li­by dzie­lić z nami
radość tej nie­zwy­kłej chwi­li ser­decz­nie zapra­sza­my
Będzie to jeden z naj­waż­niej­szych dni w naszym życiu.
Mar­ga­ret i Michał wraz z Rodzi­ca­mi
Po uro­czy­sto­ści miło nam będzie gościć Sz.P.
na przy­ję­ciu wesel­nym w Dwor­ku w Zbo­żen­nie.
Pro­si­my o potwier­dze­nie przy­by­cia do 15 sierp­nia.

27.
namy się dni 743,
a teraz posta­no­wi­li­śmy nasz afekt
do ran­gi mał­żeń­stwa pod­nieść
Mar­ta Mądrzyń­ska
i
Artur Ada­mo­wicz
mają zaszczyt zapro­sić Sz.P.
na uro­czy­stość zaślu­bin, któ­ra odbę­dzie się
dnia 3 wrze­śnia 1997 roku o godzi­nie 18.00
w Koście­le Wizy­tek przy Kra­kow­skim Przed­mie­ściu 34
w War­sza­wie.
Po cere­mo­nii miło nam będzie gościć Sz.P.
na przy­ję­ciu wesel­nym w restau­ra­cji „Kon­stan­cja“
w Kon­stan­ci­nie.

28.
Z rado­ścią zawia­da­mia­my, że w sobo­tę 22 lip­ca 1998 roku o godz. 17.00
w Koście­le Św. Beno­na przy uli­cy Pie­szej 1 w War­sza­wie
odbę­dzie się uro­czy­stość naszych zaślu­bin
na któ­rą ser­decz­nie zapra­sza­my
Anna Jaku­bow­ska
i
Jacek Wrze­siń­ski
wraz z Rodzi­ca­mi
Jako, że pierw­sze godzi­ny nasze­go mał­żeń­stwa pra­gnie­my spę­dzić w gro­nie
przy­ja­ciół
będzie­my zaszczy­ce­ni jeśli zechce­cie się do nich zali­czyć
i swo­ją obec­no­ścią uświet­ni­cie przy­ję­cie wesel­ne, któ­re odbę­dzie się
w restau­ra­cji ‘Night Club“ w Pia­secz­nie
przy uli­cy 1 Maja 16.

29.
Zna­my się 2025 -
+2
‑3
dni,
a wciąż ogar­nię­ci wznio­sły­mi ide­ała­mi życia mał­żeń­skie­go
oraz gwo­li skró­ce­nia nie­bez­piecz­nie
prze­dłu­ża­ją­ce­go się okre­su narze­czeń­stwa
posta­no­wi­li­śmy
nasz zwią­zek do ran­gi mał­żeń­stwa pod­nieść.
Joan­na Warzak
i
Wik­tor Gralsz
z rado­ścią zawia­da­mia­my, że
sakra­men­tal­ne “TAK
w naszym wyko­na­niu będzie moż­na usły­szeć
w dniu 11 wrze­śnia 2001 roku o godzi­nie 17.00
w Koście­le Św. Marii Mag­da­le­ny
przy uli­cy Wól­czyń­skiej 64 w War­sza­wie
Na uro­czy­stość zapra­sza­ją
Rodzi­ce i Narze­cze­ni