Identyfikator policyjny polimerowy

24.00 

Opis

ALUMINIOWE IDENTYFIKATORY
DLA POLICJI
Wyko­na­ne na podstawie:

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Iden­ty­fi­ka­to­ry wyko­na­ne są na pod­sta­wie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI w spra­wie umun­du­ro­wa­nia poli­cjan­tów. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 kwiet­nia 2019 r. Poz. 651 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 5 kwiet­nia 2019 r..

WYKONANIE:

  • iden­ty­fi­ka­tor wyko­na­ny jest z alu­mi­nium o gru­bo­ści 1mm  + gru­bość poli­me­ru co zapew­nia wyso­ką trwa­łość w prze­ci­wień­stwie do wie­lu iden­ty­fi­ka­to­rów na ryn­ku wyko­na­nych z alu­mi­nium o gru­bo­ści zale­d­wie 0,5mm
  • iden­ty­fi­ka­tor pokry­ty jest wyso­kiej jako­ści POLIMEREM odpor­nym na warun­ki atmos­fe­rycz­ne i pro­mie­nio­wa­nie UV ‚któ­ry nie żółk­nie po kil­ku mie­sią­cach jak to ma miej­sce w przy­pad­ku sto­so­wa­nia tanich polimerów.
  • wymiar 80x13 mm – lite­ry i ram­ka są GRAWEROWANE w kolo­rze sre­brzy­stym
  • tło gra­na­to­we uzy­ska­ne w pro­ce­sie ano­do­wa­nia alu­mi­nium – zapew­nia prak­tycz­nie wiecz­ną odpor­ność na zmia­nę kolo­ru tła w czasie.
  • do wybo­ru zapię­cie na magnes (pole­ca­ne do koszul), piny lub agrafkę.
Przy zaku­pie pro­si­my o wpi­sa­nie  pierw­szej lite­ry imie­nia i nazwisko.

 

Informacje dodatkowe

Rodzaj zapięcia

Pinsy - motylki, Agrafka z zabezpieczeniem, Magnes

Wysyłka

24h-48h