Identyfikator policyjny polimerowy

26.00 27.00 

Wyczyść

Opis

Ofe­ru­je­my Pań­stwu
 
iden­ty­fi­ka­to­ry meta­lo­we –
dla poli­cji
Poli­me­ro­we – wypu­kłe ( efekt 3D ) pokry­te żywi­cą

 

Szyb­ka reali­za­cja!
24h-48h

Wyko­na­ne na pod­sta­wie:

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 20 maja 2009 r.

w spra­wie umun­du­ro­wa­nia poli­cjan­tów

3. Znak iden­ty­fi­ka­cji imien­nej obej­mu­ją­cy pierw­szą
lite­rę imie­nia oraz nazwi­sko poli­cjan­ta nosi się
na:
1) ele­men­tach ubio­ru służ­bo­we­go: koszu­li służ­bo­wej,
koszu­li służ­bo­wej let­niej, koszul­ce polo z krót­kim
ręka­wem. Dopusz­cza się nosze­nie ozna­cze­nia
iden­ty­fi­ka­cji imien­nej na ubio­rze galo­wym, wyj­ścio­wym
lub ćwi­czeb­nym, z wyjąt­kiem oko­licz­no­ści
wystę­po­wa­nia w szy­ku zwar­tym. Ozna­cze­nie
nosi się po pra­wej stro­nie klat­ki pier­sio­wej, a na
czę­ści ubio­ru wypo­sa­żo­ne­go w gór­ne kie­sze­nie —
bez­po­śred­nio nad pra­wą kie­sze­nią. Znak iden­ty­fi­ka­cji
imien­nej jest tablicz­ką meta­lo­wą o wymia­rach
13 x 80 mm, w kolo­rze gra­na­to­wym, z zapię-
ciem umoż­li­wia­ją­cym przy­le­ga­nie iden­ty­fi­ka­to­ra
do tka­ni­ny wierzch­niej, np. klip­sy. Lite­ry i ram­ka
jest w kolo­rze sta­re­go sre­bra. Czcion­ka liter: Arial
— 20 punk­tów, krój czcion­ki jed­no­ele­men­to­wy,
pół­gru­by;“

 
Iden­ty­fi­ka­to­ry wyko­na­ne są
ze sta­li nie­rdzew­nej
i są odpor­ne na dzia­ła­nie warun­ków
atmos­fe­rycz­nych i pro­mie­nio­wa­nia UV
Zapię­cia do wybo­ru:

a) pin­sy - motyl­ki zaci­ska­ne na gwoź­dzi­kach

b
) agrafka z blo­ka­dą przed odpię­ciem

c) magnes

 

Po zaku­pie pro­si­my o poda­nie nazwi­ska


 

Dodatkowe informacje

Rodzaj zapięcia

Pinsy - motylki, Agrafka z zabezpieczeniem, Magnes

Wysyłka

24h-48h