Witamy w sklepie

Witamy w naszym sklepie

W celu roz­po­czę­cia lub kon­ty­nu­acji zaku­pów prosimy
wybrać inte­re­su­ją­cą kate­go­rię pro­duk­tów w menu „Sklep“.
Wszyst­kie poda­ne ceny są cena­mi osta­tecz­ny­mi brutto.

Kosz­ty wysył­ki w naszym sklepie:
kurier InPost – 14,50 zł, Pacz­ko­mat Inpost – 13 zł

W naszym skle­pie możesz szyb­ko doko­nać wpłat przez Przelewy24

Wystawiamy faktury nievatowskie lub paragony

 

Fir­my i dys­try­bu­to­rzy kupu­ją­cy więk­sze ilo­ści naszych produktów
pro­si­my o kon­takt w celu uzgod­nie­nia indywidualnych
warun­ków handlowych

ZAPRASZAMY !