Witamy w sklepie

Witamy w naszym sklepie

W celu roz­po­czę­cia lub kon­ty­nu­acji zaku­pów pro­si­my
wybrać inte­re­su­ją­cą kate­go­rię pro­duk­tów w menu „Sklep“.
Wszyst­kie poda­ne ceny są cena­mi osta­tecz­ny­mi brut­to.

NIE wystawiamy faktur VAT

Wystawiamy faktury nievatowskie lub paragony

 

Fir­my i dys­try­bu­to­rzy kupu­ją­cy więk­sze ilo­ści naszych pro­duk­tów
pro­si­my o kon­takt w celu uzgod­nie­nia indy­wi­du­al­nych
warun­ków han­dlo­wych

ZAPRASZAMY !