Teksty podziękowania dla rodziców

1.
Dro­dzy Rodzice!
Dzię­ku­je­my za trud i wysi­łek wło­żo­ny w nasze wychowanie,
za cier­pli­wość i dobre serce.
Wie­rzy­my, że ten dzień będzie naj­pięk­niej­szym w naszym życiu, począt­kiem nowej drogi.
To dzię­ki Wam może­my się nim cieszyć.
Chcie­li­by­śmy wyra­zić to z całe­go serca:
DZIĘKUJEMY!!!

2.
Z głę­bi ser­ca dzię­ku­je­my Wam
za wszyst­kie dni, któ­re wspól­nie przeżyliśmy.
Jeste­śmy Wam wdzięcz­ni za każ­dą pogod­ną chwilę,
za miłość, uśmiech, dobrą radę.

To dzię­ki Wam mogli­śmy się dzi­siaj wszy­scy spotkać.

3.
To jed­na z naj­waż­niej­szych chwil w naszym życiu.
Spę­dza­my ją z Wami naj­uko­chań­si rodzice.
Zawsze byli­ście przy nas, zawsze nas kochaliście.
W tym dniu dzię­ku­je­my Wam za to że jeste­ście z nami.
Za to, że zawsze nas wspie­ra­li­ście. Za to że zawsze obok nas byliście.
Dzię­ku­je­my wam za Waszą miłość i wia­rę w nasze możliwości.

4.
Dro­dzy Rodzice
W tak pięk­nym dniu nasze­go Ślubu
dzię­ku­je­my Wam przede wszyst­kim za:
– życie, to wła­śnie ono spra­wi­ło, że nasze dro­gi połą­czy­ły się
– wycho­wa­nie i ser­ce, bo wła­śnie dzię­ki nim wie­my co zna­czy wie­rzyć, kochać i szanować.
Za wyro­zu­mia­łość i pomoc­ną dłoń.
Kocha­my Was i wie­rzy­my, że potra­fi­cie cie­szyć się naszym szczęściem.

5.
Kocha­ni Rodzice
Dzię­ku­je­my Wam
za trud wychowania,
za miłość i uśmiech,
za pogod­ne dni peł­ne rado­ści i szczęścia,
za to, że mogli­śmy liczyć na Waszą pomoc i wsparcie
w każ­dej chwi­li nasze­go życia.

6.
Kocha­ni Rodzice
Pra­gnie­my podzię­ko­wać Wam za to, że byliście,
że jeste­ście i wie­my, że na pew­no zawsze będzie­cie bli­sko nas.
Dzię­ku­je­my Wam za wyrozumiałość,
poświę­ce­nie i zawsze pomoc­ną dłoń.
Zawsze będzie­my przy Was, bo kocha­my Was rów­nie moc­no, jak Wy nas.