Teksty podziękowania dla rodziców

1.
Dro­dzy Rodzi­ce!
Dzię­ku­je­my za trud i wysi­łek wło­żo­ny w nasze wycho­wa­nie,
za cier­pli­wość i dobre ser­ce.
Wie­rzy­my, że ten dzień będzie naj­pięk­niej­szym w naszym życiu, począt­kiem nowej dro­gi.
To dzię­ki Wam może­my się nim cie­szyć.
Chcie­li­by­śmy wyra­zić to z całe­go ser­ca:
DZIĘKUJEMY!!!

2.
Z głę­bi ser­ca dzię­ku­je­my Wam
za wszyst­kie dni, któ­re wspól­nie prze­ży­li­śmy.
Jeste­śmy Wam wdzięcz­ni za każ­dą pogod­ną chwi­lę,
za miłość, uśmiech, dobrą radę.

To dzię­ki Wam mogli­śmy się dzi­siaj wszy­scy spo­tkać.

3.
To jed­na z naj­waż­niej­szych chwil w naszym życiu.
Spę­dza­my ją z Wami naj­uko­chań­si rodzi­ce.
Zawsze byli­ście przy nas, zawsze nas kocha­li­ście.
W tym dniu dzię­ku­je­my Wam za to że jeste­ście z nami.
Za to, że zawsze nas wspie­ra­li­ście. Za to że zawsze obok nas byli­ście.
Dzię­ku­je­my wam za Waszą miłość i wia­rę w nasze moż­li­wo­ści.

4.
Dro­dzy Rodzi­ce
W tak pięk­nym dniu nasze­go Ślu­bu
dzię­ku­je­my Wam przede wszyst­kim za:
– życie, to wła­śnie ono spra­wi­ło, że nasze dro­gi połą­czy­ły się
– wycho­wa­nie i ser­ce, bo wła­śnie dzię­ki nim wie­my co zna­czy wie­rzyć, kochać i sza­no­wać.
Za wyro­zu­mia­łość i pomoc­ną dłoń.
Kocha­my Was i wie­rzy­my, że potra­fi­cie cie­szyć się naszym szczę­ściem.

5.
Kocha­ni Rodzi­ce
Dzię­ku­je­my Wam
za trud wycho­wa­nia,
za miłość i uśmiech,
za pogod­ne dni peł­ne rado­ści i szczę­ścia,
za to, że mogli­śmy liczyć na Waszą pomoc i wspar­cie
w każ­dej chwi­li nasze­go życia.

6.
Kocha­ni Rodzi­ce
Pra­gnie­my podzię­ko­wać Wam za to, że byli­ście,
że jeste­ście i wie­my, że na pew­no zawsze będzie­cie bli­sko nas.
Dzię­ku­je­my Wam za wyro­zu­mia­łość,
poświę­ce­nie i zawsze pomoc­ną dłoń.
Zawsze będzie­my przy Was, bo kocha­my Was rów­nie moc­no, jak Wy nas.