Identyfikator dla służby więziennej

25.00 

Opis

IDENTYFIKATORY DLA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
 
według

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 czerw­ca 2018 r.w spra­wie umun­du­ro­wa­nia i wypo­sa­że­nia polo­we­go funk­cjo­na­riu­szy Służ­by Więziennej

Obec­nie w nowym wzo­rze iden­ty­fi­ka­to­ra z nume­rem są DWA MYŚLNIKI:
SW-numer-numer
Poda­jąc dane na iden­ty­fi­ka­tor nume­rycz­ny pro­si­my zwró­cić na to uwa­gę i poda­wać swój numer nie pomi­ja­jąc pierw­sze­go myśl­ni­ka po SW.

WYKONANIE:

  • iden­ty­fi­ka­tor wyko­na­ny jest z alu­mi­nium o gru­bo­ści 1mm  + gru­bość poli­me­ru co zapew­nia wyso­ką trwa­łość w prze­ci­wień­stwie do wie­lu iden­ty­fi­ka­to­rów na ryn­ku wyko­na­nych z alu­mi­nium o gru­bo­ści zale­d­wie 0,5mm
  • iden­ty­fi­ka­tor pokry­ty jest wyso­kiej jako­ści POLIMEREM odpor­nym na warun­ki atmos­fe­rycz­ne i pro­mie­nio­wa­nie UV , któ­ry nie żółk­nie po kil­ku mie­sią­cach jak to ma miej­sce w przy­pad­ku sto­so­wa­nia tanich polimerów.
  • wymiar 80x16 mm (dopusz­cza się wydłu­że­nie iden­ty­fi­ka­to­ra w zależ­no­ści od dłu­go­ści nazwi­ska) – lite­ry i ram­ka w kolo­rze sre­brzy­stym.
  • Na gra­na­to­wym tle są cen­tral­nie umiesz­czo­ne sre­brzy­ste, dru­ko­wa­ne lite­ry – pierw­sza lite­ra imie­nia funk­cjo­na­riu­sza, krop­ka (.), nazwi­sko funk­cjo­na­riu­sza, pisa­ne czcion­ką Arial o wyso­ko­ści 5 mm. Obra­mo­wa­nie zna­ku iden­ty­fi­ka­cyj­ne­go jest w kolo­rze srebr­nym meta­licz­nym o sze­ro­ko­ści 1,3 mm.
  • tło gra­na­to­we uzy­ska­ne w pro­ce­sie ano­do­wa­nia alu­mi­nium – zapew­nia prak­tycz­nie wiecz­ną odpor­ność na zmia­nę kolo­ru tła w czasie.
  • Moco­wa­ny do mary­nar­ki mun­du­ru za pomo­cą pinów, magne­su lub agrafki.
 Pro­si­my o podanie:
1.) W przy­pad­ku iden­ty­fi­ka­to­ra imien­ne­go – pierw­szej lite­ry imie­nia i nazwisko.
2.) W przy­pad­ku iden­ty­fi­ka­to­ra nume­rycz­ne­go – trzy­cy­fro­we­go kodu jed­nost­ki orga­ni­za­cyj­nej SW i trzy­cy­fro­we­go kodu funkcjonariusza:

Informacje dodatkowe

Rodzaj zapięcia

Pinsy - motylki, Agrafka z blokadą, Magnes