Identyfikator – służba więzienna

40.00 

Opis

Ofe­ru­je­my Państwu
 
iden­ty­fi­ka­to­ry dla
 
SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
 
wyko­na­ne ze sta­li nierdzewnej
pokry­te żywi­cą – polimerem
według

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 22 czerw­ca 2018 r.w spra­wie umun­du­ro­wa­nia i wypo­sa­że­nia polo­we­go funk­cjo­na­riu­szy Służ­by Więziennej

 
 
odpor­ne na dzia­ła­nie warun­ków atmosferycznych
i pro­mie­nio­wa­nia UV
 
 
Dłu­gość – 80 mm
Wyso­kość – 16 mm
Kolor liter i ram­ki – srebr­ny metaliczny
Kolor tła – granatowy
 
Prosi­my
o poda­nie:
 
1.) W przy­pad­ku iden­ty­fi­ka­to­ra imien­ne­go – pierw­szej lite­ry imie­nia i nazwisko.
 
2.) W przy­pad­ku iden­ty­fi­ka­to­ra nume­rycz­ne­go – trzy­cy­fro­we­go kodu jed­nost­ki orga­ni­za­cyj­nej SW i trzy­cy­fro­we­go kodu funkcjonariusza:
SW-numer-numer

Informacje dodatkowe

Rodzaj zapięcia

Pinsy - motylki, Agrafka z blokadą, Magnes