Identyfikator PSP polimerowy

32.90 

SKU: Brak danych Kategoria:

Opis

Ofe­ru­je­my Państwu
 

 

iden­ty­fi­ka­to­ry 
dla Pań­stwo­wej Stra­ży Pożarnej

 

Poli­me­ro­we – wypu­kłe (efekt 3D) pokry­te żywicą

 

Wymia­ry identyfikatora:
- wyso­kość: 16 mm
- długość:71–100 mm w
zależ­no­ści od dłu­go­ści nazwiska

 

Gra­we­ro­wa­ne nazwi­ska i ram­ka są kolo­ru zło­te­go na czar­nym tle.

 

Iden­ty­fi­ka­to­ry wyko­na­ne są z wyso­kiej jako­ści lami­na­tu grawerskiego
pro­duk­cji amerykańskiej.
odpor­ne­go na dzia­ła­nie warunków
atmos­fe­rycz­nych i pro­mie­nio­wa­nia UV.

 

NIE TO IDENTYFIKATORY METALOWE !
Wymia­ry, kolor, czcion­ka odpowiadają
zarzą­dze­niu Komen­dan­ta Głów­ne­go Pań­stwo­wej Stra­ży Pożarnej

 
Zapię­cia do wybo­ru:

a) pin­sy - motyl­ki zaci­ska­ne na gwoździkach

b
) agrafka z blo­ka­dą przed odpię­ciem

c) magnes

 Po zaku­pie pro­si­my o poda­nie nazwiska

Informacje dodatkowe

Rodzaj zapięcia

Pinsy - motylki, Agrafka z zabezpieczeniem, Magnes