Winietki wizytówki na stół

1.05 1.25 

Wyczyść

Opis

Sza­now­ni Pań­stwo

Dla uświet­nie­nia i nada­nia wyjąt­ko­wo­ści uro­czy­sto­ściom ślub­nym,
rocz­ni­com i innym dniom stwo­rzy­li­śmy ślicz­ne
winiet­ki na sto­ły
Winiet­ki z imie­niem i nazwi­skiem gościa są prak­tycz­ne i two­rzą pięk­ną deko­ra­cję sto­łu.

Cena doty­czy
1 szt. winiet­ki w sta­nie roz­ło­żo­nym
z nadru­kiem i wycię­ciem

Do winie­tek moż­na zaku­pić w naszym skle­pie pude­łecz­ka z tymi samy­mi wzo­ra­mi.

Wyko­na­nie:
– Wszyst­kie wzo­ry powsta­ją poprzez wycię­cie,
nato­miast tek­sty są dru­ko­wa­ne
– Winiet­ki sprze­da­wa­ne są w sta­nie roz­ło­żo­nym
do samo­dziel­ne­go zagię­cia w poło­wie
– Roz­miar winie­tek w sta­nie roz­ło­żo­nym 9x9 cm

Potrze­bu­jecie Pań­stwo inne­go kolo­ru?
Pro­si­my o kon­takt – zoba­czy­my co da się zro­bić

UWAGA!
Winiet­ki sprze­da­je­my w sta­nie rozłożonym
do samo­dziel­ne­go zagi
ęcia

Po doko­na­niu zaku­pu
otrzy­ma­cie Pań­stwo e‑mail z potwier­dze­niem
przy­ję­cia zamó­wie­nia na któ­ry
nale­ży prze­słać listę gości

Wzo­ry:

 

Wzór Róże
Wzór Róże

 

Wzór Serduszkowe koniczynki
Wzór Ser­dusz­ko­we koni­czyn­ki

 

Wzór Młoda Para
Wzór Mło­da Para

 

Wzór Inicjały Pary Młodej
Wzór Ini­cja­ły Pary Mło­dej

 

Wzór Dwa serca
Wzór Dwa ser­ca

 

Wzór Gołąbki
Wzór Gołąb­ki

 

Wzór Motyl
Wzór Motyl

 

Wzór Obrączki
Wzór Obrącz­ki

Dodatkowe informacje

Wzór

Motyl, Róże, Serduszkowe koniczynki, Gołąbki, Młoda Para, Dwa Serca, Obrączki, Inicjały Pary Młodej

Kolor

Ecru, Biały, Czerwony, Bordowy, Jasno zielony, Różowy, Łososiowy, Lila, Żółty, Perłowy biały, Perłowy ecru, Perłowy złoty