Winietki wizytówki na stół

1.30 1.60 

Opis

Sza­now­ni Państwo

Dla uświet­nie­nia i nada­nia wyjąt­ko­wo­ści uro­czy­sto­ściom ślubnym,
rocz­ni­com i innym dniom stwo­rzy­li­śmy śliczne
winiet­ki na stoły
Winiet­ki z imie­niem i nazwi­skiem gościa są prak­tycz­ne i two­rzą pięk­ną deko­ra­cję stołu.

Cena doty­czy
1 szt. winiet­ki w sta­nie rozłożonym
z nadru­kiem i wycięciem

Do winie­tek moż­na zaku­pić w naszym skle­pie pude­łecz­ka z tymi samy­mi wzorami.

Wyko­na­nie:
– Wszyst­kie wzo­ry powsta­ją poprzez wycięcie,
nato­miast tek­sty są drukowane
– Winiet­ki sprze­da­wa­ne są w sta­nie rozłożonym
do samo­dziel­ne­go zagię­cia w połowie
– Roz­miar winie­tek w sta­nie roz­ło­żo­nym 9x9 cm

Potrze­bu­jecie Pań­stwo inne­go koloru?
Pro­si­my o kon­takt – zoba­czy­my co da się zrobić

UWAGA!
Winiet­ki sprze­da­je­my w sta­nie rozłożonym
do samo­dziel­ne­go zagi
ęcia

Po doko­na­niu zakupu
otrzy­ma­cie Pań­stwo e‑mail z potwierdzeniem
przy­ję­cia zamó­wie­nia na który
nale­ży prze­słać listę gości

Wzo­ry:

 

Wzór Róże
Wzór Róże

 

Wzór Serduszkowe koniczynki
Wzór Ser­dusz­ko­we koniczynki

 

Wzór Młoda Para
Wzór Mło­da Para

 

Wzór Inicjały Pary Młodej
Wzór Ini­cja­ły Pary Młodej

 

Wzór Dwa serca
Wzór Dwa serca

 

Wzór Gołąbki
Wzór Gołąb­ki

 

Wzór Motyl
Wzór Motyl

 

Wzór Obrączki
Wzór Obrącz­ki

Informacje dodatkowe

Wzór

Motyl, Róże, Serduszkowe koniczynki, Gołąbki, Młoda Para, Dwa Serca, Obrączki, Inicjały Pary Młodej

Kolor

Ecru, Biały, Czerwony, Bordowy, Jasno zielony, Różowy, Łososiowy, Lila, Żółty, Perłowy biały, Perłowy ecru, Perłowy złoty