Winietki wizytówki na kieliszek motyle

1.00 2.20 

Opis

Sza­now­ni Pań­stwo

Dla uświet­nie­nia i nada­nia wyjąt­ko­wo­ści uro­czy­sto­ściom ślub­nym,

rocz­ni­com i innym dniom stwo­rzy­li­śmy śliczne

MOTYLE
na kie­lisz­ki, lite­rat­ki itp.
któ­re mogą sta­no­wić także
prze­pięk­ne WINIETKI

Zdjęcia przedstawiają motyle w rozmiarze XL

Wzór pusty
Motyl pusty z nadrukiem
Wzór kwiaty
Wzór standard
Wzór ornament
Wzór niezapominajka
Wzór serca
Wzór pusty 

 

 

Wyko­nu­je­my per­so­na­li­za­cję na motylach!!!

Wystar­czy prze­słać do nas listę gości.

Wyko­na­nie:

- Wszyst­kie wzo­ry powsta­ją przez wycię­cie
pro­fe­sjo­nal­nym laserem,

- Tek­sty na moty­lach są
dru­ko­wa­ne


- Moty­le wyko­ny­wa­ne są z wysokiej

jako­ści impor­to­wa­nych papie­rów wiodących 
pro­du­cen­tów europejskich,
- Roz­miar moty­la: 9 x 7,5 cm

- Roz­miar moty­la XL: 12 x 10 cm

Lista gości jest auto­ma­tycz­nie kopio­wa­na dla­te­go pro­si­my zwrócić
szcze­gól­ną uwa­gę, czy nie ma na liście
gości błę­dów w imio­nach /nazwiskach,
gdyż zosta­ną one wydru­ko­wa­ne dokład­nie tak
jak je otrzy­ma­my od Państwa

Porów­na­nie wiel­ko­ści motyla
w wer­sji stan­dar­do­wej i w roz­mia­rze XL

IMG_0799

Informacje dodatkowe

Rozmiar

Motyl XL 12x10 cm, Motyl 9x7,5 cm

Kolor

Biały, Ecru, Czerwony, Bordowy, Lila wpadająca w róż, Lila wpadająca w lawendę, Fioletowy, Pistacjowy, Fuksja, Jasnozielony, Turkusowy, Niebieski, Błękitny, Pomarańczowy, Różowy, Żółty, Perłowy biały, Perłowy ecru

Wzór

Serca, Kwiaty, Ornament, Niezapominajki, Standard, Pusty

Nadruk

Tak, Nie