Statuetka znicz ze zdjęciem

75.00 

Opis

Sta­tu­et­ka znicz ze zdjęciem
i dowol­nym tekstem

na gro­by, nagrob­ki, pomni­ki wyko­na­na jest z plek­sy prze­zna­czo­nej spe­cjal­nie pod gra­we­ro­wa­nie, dzię­ki cze­mu uzy­ska­li­śmy czy­sto bia­ły gra­wer. Usta­wio­ny na pod­staw­ce znicz pod­świe­tla wie­czo­rem sta­tu­et­kę. Gra­wer jest trwa­ły i odpor­ny na warun­ki atmosferyczne.

Wyko­na­nie statuetki:

- plek­sa o gru­bo­ści 3 mm bez­barw­na prze­zna­czo­na spe­cjal­nie pod gra­we­ro­wa­nie dzię­ki cze­mu tek­sty i gra­fi­ka mają pięk­ny bia­ły kolor
– sta­tu­et­ka jest odpor­na na warun­ki zewnętrzne
– tek­sty i zdję­cie na plek­sie są grawerowane.
– bez­barw­na wygię­ta pod­sta­wa sta­tu­et­ki sta­no­wi jed­ną całość z jej gór­ną czę­ścią dzię­ki cze­mu nie ma ryzy­ka jej odklejenia
– tek­sty mogą Pań­stwo wybrać z tych przed­sta­wio­nych na aukcji lub prze­słać dowol­ne własne.
– wymiar bez pod­staw­ki: szer. 24,6 cm x wys. 20 cm

Sze­ro­ka pod­staw­ka pozwa­la na posta­wie­nie na niej znicza

( znicz nie jest dołą­cza­ny do statuetki )