Dyplom prostokątny

70.00 

SKU: Brak danych Kategoria: Tagi: , ,

Opis

Przed­sta­wia­my Państwu

DYPLOMY
Podzię­ko­wa­nia  na róż­ne okazje


dla Rodzi­ców, Chrzest­nych, Świadków
Podzię­ko­wa­nia te są wspa­nia­łym i nie­po­wta­rzal­nym prezentem
na wszel­kie uro­czy­sto­ści ( rocz­ni­ce, ślu­by, jubileusze..)
Tekst na podzię­ko­wa­niach jest dowolny.
Może­my wyko­nać podzię­ko­wa­nie na dowol­ną uroczystość.


Wyko­na­nie:
– dyplom wyko­na­ny jest z wyso­kiej jako­ści laminatu
gra­wer­skie­go w kolo­rze zło­tym
lub sebrnym
– gra­wer na lami­na­cie w kolo­rze czarnym
– pod­kład drew­nia­ny w kształ­cie pro­sto­ką­tu wyko­na­ny jest
z pły­ty MDF posia­da­ją­cy na odwrocie
otwór do zawie­sze­nia na ścianie.

- roz­miar podzię­ko­wań 17,7 x 22,8 x 1,5 cm
– dyplo­my ofe­ru­je­my w ukła­dzie pio­no­wym lub poziomym

PODARUJ  NAJBLIŻSZYM  WSPANIAŁĄ  PAMIĄTKĘ!

sta61866_13k7bz04

prostokat1

prostokat2

prostokat3

prostokat4

prostokat5

dyplom-prostokat-w-poziomie_710x600

Informacje dodatkowe

Laminat

Srebrny, Złoty

Numer wzoru

Wzór nr 1, Wzór nr 2, Wzór nr 3, Wzór nr 4, Wzór nr 5, Wzór nr 6, Wzór nr 7, Wzór nr 8, Wzór nr 9, Wzór nr 10, Wzór nr 11, Wzór nr 12, Wzór nr 13, Wzór nr 14, Wzór nr 15, Wzór nr 16