Dyplom prostokątny

54.00 

Wyczyść

Opis

Przed­sta­wia­my Pań­stwu

DYPLOMY
Podzię­ko­wa­nia  na róż­ne oka­zje


dla Rodzi­ców, Chrzest­nych, Świad­ków
Podzię­ko­wa­nia te są wspa­nia­łym i nie­po­wta­rzal­nym pre­zen­tem
na wszel­kie uro­czy­sto­ści ( rocz­ni­ce, ślu­by, jubi­le­usze..)
Tekst na podzię­ko­wa­niach jest dowol­ny.
Może­my wyko­nać podzię­ko­wa­nie na dowol­ną uro­czy­stość.


Wyko­na­nie:
– dyplom wyko­na­ny jest z wyso­kiej jako­ści lami­na­tu
gra­wer­skie­go w kolo­rze zło­tym
lub sebr­nym
– gra­wer na lami­na­cie w kolo­rze czar­nym
– pod­kład drew­nia­ny w kształ­cie pro­sto­ką­tu wyko­na­ny jest
z pły­ty MDF posia­da­ją­cy na odwro­cie
otwór do zawie­sze­nia na ścia­nie.

- roz­miar podzię­ko­wań 17,7 x 22,8 x 1,5 cm
– dyplo­my ofe­ru­je­my w ukła­dzie pio­no­wym lub pozio­mym

PODARUJ  NAJBLIŻSZYM  WSPANIAŁĄ  PAMIĄTKĘ!

sta61866_13k7bz04

prostokat1

prostokat2

prostokat3

prostokat4

prostokat5

dyplom-prostokat-w-poziomie_710x600

Dodatkowe informacje

Laminat

Srebrny, Złoty

Numer wzoru

Wzór nr 1, Wzór nr 2, Wzór nr 3, Wzór nr 4, Wzór nr 5, Wzór nr 6, Wzór nr 7, Wzór nr 8, Wzór nr 9, Wzór nr 10, Wzór nr 11, Wzór nr 12, Wzór nr 13, Wzór nr 14, Wzór nr 15, Wzór nr 16