Drzewo genealogiczne

65.00 

SKU: Brak danych Kategoria: Tagi: , ,

Opis

 

Podzię­ko­wa­nia – drze­wo gene­alo­gicz­ne – herb

Drze­wo sym­bo­li­zu­ją­ce rodzi­nę przy­ozdo­bio­ne jest liść­mi, na któ­rych umiesz­czo­ne są
imio­na naj­bliż­szej rodzi­ny od stro­ny Pan­ny Mło­dej i Pana Młodego.
Na jed­nym podzię­ko­wa­niu – herbie
widać jak łączą się dwie rodziny.
Podzię­ko­wa­nia te są wspa­nia­łym i nie­po­wta­rzal­nym prezentem
na wszel­kie uro­czy­sto­ści ( rocz­ni­ce, ślu­by, jubileusze..)
Tekst na podzię­ko­wa­niach jest dowolny.
Może­my wyko­nać podzię­ko­wa­nie na dowol­ną uroczystość.

Wyko­na­nie:
– drze­wo rodzin­ne wyko­na­ne jest z wyso­kiej jako­ści laminatu
gra­wer­skie­go w kolo­rze zło­tym lub srebrnym
– gra­wer na lami­na­cie w kolo­rze czarnym
– pod­kład drew­nia­ny w kształ­cie her­bu wyko­na­ny jest z pły­ty MDF posia­da­ją­cy na odwrocie
otwór do zawie­sze­nia na ścianie.
– roz­miar podzię­ko­wań 18,5 x 22 x 1,8 cm


PODARUJ NAJBLIŻSZYM WSPANIAŁĄ PAMIĄTKĘ!

Informacje dodatkowe

Laminat

Srebrny, Złoty