Znaczniki / obrączki dla gołębi

47.00 140.00 

Wyczyść

Opis

Ofe­ru­je­my znacz­ni­ki dla gołę­bi w róż­nych kolo­rach z gra­we­ro­wa­nym Pań­stwa nume­rem telefonu.
Znacz­nik ma wymiary:
– śred­ni­cę wewnętrz­ną fi=8 mm
– wyso­kość: 6 mm
Kolo­ry do wyboru:
bia­ły, zło­ty, nie­bie­ski, poma­rań­czo­wy, jasny pomarańcz/brzoskwinia,
jasny żół­ty, zie­lo­ny, czer­wo­ny, różowy.
Opcje zaku­pu obej­mu­ją pakiet 40, 50 lub 100 sztuk.
Moż­na w każ­dym z warian­tów mie­szać kolo­ry z tym, że w jed­nym kolo­rze musi być mini­mum 10 sztuk.
W trak­cie doko­ny­wa­nia zaku­pu pro­si­my o poda­nie tek­stu do gra­we­ru wzię­ty w  cudzysłów
np: „tel. 600 251 271“

Dodatkowe informacje

Pakiet

50 sztuk, 100 sztuk, 200 sztuk

Kolor

biały, złoty, niebieski, pomarańczowy, jasny pomarańcz/brzoskwinia, jasny żółty, zielony, czerwony, różowy