Pudełeczka

1.10 2.10 

SKU: Brak danych Kategoria:

Opis

Pude­łecz­ka mogą słu­żyć jako
podzię­ko­wa­nie dla gości,
do któ­rych moż­na wło­żyć nie tyl­ko małe słodkości,
ale drob­ne upo­min­ki ( anioł­ki, żab­ki itp.)
lub nawet monety,
płat­ki róż do posypania
Pary Mło­dej po wyj­ściu z zaślubin

Wyko­na­nie pudełeczek:

-  Wszyst­kie wzo­ry powsta­ją przez wycięcie
pro­fe­sjo­nal­nym laserem,
nato­miast tek­sty są drukowane
– Kra­wę­dzie w pude­łecz­kach wyko­ny­wa­ne są
maszy­no­wo poprzez bigo­wa­nie,  co sprawia,
że są ele­ganc­kie i równe
–  Pude­łecz­ka wyko­ny­wa­ne są z wysokiej
jako­ści impor­to­wa­nych papie­rów wiodących
pro­du­cen­tów europejskich,
– Do pude­łe­czek moż­na dokupić
dowol­ne życzenia
do zawie­sze­nia z boku w kształ­cie serduszka
lub ozdob­nej pro­sto­kąt­nej karteczki
(przy­kła­do­we tek­sty poda­ne sa poniżej)
– Roz­miar pude­łe­czek po zło­że­niu: 5 x 5 x 8,5 cm

- Cena doty­czy jed­ne­go pudełeczka
bez bocz­nej zawieszki
w sta­nie roz­ło­żo­nym i nie sklejonym

 

Uwa­ga !

W skle­pie kupu­je­cie Pań­stwo pude­łecz­ka do samo­dziel­ne­go skle­je­nia i złożenia

Opcje dodat­ko­wo płatne:
– Zawiesz­ka z podzię­ko­wa­niem do zawie­sze­nia z boku pudełeczka
w kształ­cie ser­dusz­ka lub ozdob­nej kar­tecz­ki – dopła­ta 0,10 zł/szt.

Jeże­li pude­łecz­ka mają być skle­jo­ne lub skle­jo­ne i złożone
nale­ży dopła­cić dla wersji:

- skle­jo­nej –  do samo­dziel­ne­go złożenia
dopła­ta 0,20 zł/szt.
– skle­jo­nej i zło­żo­nej –  goto­we pude­łecz­ko jak na zdjęciach
dopła­ta 0,50 zł/szt.

Dopła­ta 0,40 zł/szt. za pude­łecz­ka wyko­na­ne z papie­rów w kolorach:

- per­ło­wy biały
– per­ło­wy ecru
–  per­ło­wy złoty

przyklady-zawieszek_y9rub691

 

sta61520
sta61771 1
sta61778
sta61782 1
sta61780
sta61768 1
sta61761
iep
Wzór – Motyl 

Informacje dodatkowe

Wzór

Motyl, Róże, Serduszkowe koniczynki, Gołąbki, Para Młoda, Dwa serca, Obrączki, Inicjały imion Pary Młodej

Zawieszka

Tak, Nie

Wersje

Do samodzielnego złożenia i sklejenia, Sklejone do samodzielnego złożenia, Sklejone i złożone - gotowe jak na zdjęciu

Kolor

Biały, Ecru, Czerwony, Bordowy, Lila wpadająca w róż, Lila wpadająca w lawendę, Fioletowy, Pistacjowy, Fuksja, Jasnozielony, Turkusowy, Niebieski, Błękitny, Pomarańczowy, Różowy, Żółty, Perłowy biały, Perłowy ecru, Perłowy złoty