Pudełeczka

1.10 2.10 

Wyczyść
SKU: brak Kategoria:

Opis

Pude­łecz­ka mogą słu­żyć jako
podzię­ko­wa­nie dla gości,
do któ­rych moż­na wło­żyć nie tyl­ko małe słod­ko­ści,
ale drob­ne upo­min­ki ( anioł­ki, żab­ki itp.)
lub nawet mone­ty,
płat­ki róż do posy­pa­nia
Pary Mło­dej po wyj­ściu z zaślu­bin

Wyko­na­nie pude­łe­czek:

-  Wszyst­kie wzo­ry powsta­ją przez wycię­cie
pro­fe­sjo­nal­nym lase­rem,
nato­miast tek­sty są dru­ko­wa­ne
– Kra­wę­dzie w pude­łecz­kach wyko­ny­wa­ne są
maszy­no­wo poprzez bigo­wa­nie,  co spra­wia,
że są ele­ganc­kie i rów­ne
–  Pude­łecz­ka wyko­ny­wa­ne są z wyso­kiej
jako­ści impor­to­wa­nych papie­rów wio­dą­cych
pro­du­cen­tów euro­pej­skich,
– Do pude­łe­czek moż­na doku­pić
dowol­ne życze­nia
do zawie­sze­nia z boku w kształ­cie ser­dusz­ka
lub ozdob­nej pro­sto­kąt­nej kar­tecz­ki
(przy­kła­do­we tek­sty poda­ne sa poni­żej)
– Roz­miar pude­łe­czek po zło­że­niu: 5 x 5 x 8,5 cm

- Cena doty­czy jed­ne­go pude­łecz­ka
bez bocz­nej zawiesz­ki
w sta­nie roz­ło­żo­nym i nie skle­jo­nym

 

Uwa­ga !

W skle­pie kupu­je­cie Pań­stwo pude­łecz­ka do samo­dziel­ne­go skle­je­nia i zło­że­nia

Opcje dodat­ko­wo płat­ne:
– Zawiesz­ka z podzię­ko­wa­niem do zawie­sze­nia z boku pude­łecz­ka
w kształ­cie ser­dusz­ka lub ozdob­nej kar­tecz­ki – dopła­ta 0,10 zł/szt.

Jeże­li pude­łecz­ka mają być skle­jo­ne lub skle­jo­ne i zło­żo­ne
nale­ży dopła­cić dla wer­sji:

- skle­jo­nej –  do samo­dziel­ne­go zło­że­nia
dopła­ta 0,20 zł/szt.
– skle­jo­nej i zło­żo­nej –  goto­we pude­łecz­ko jak na zdję­ciach
dopła­ta 0,50 zł/szt.

Dopła­ta 0,40 zł/szt. za pude­łecz­ka wyko­na­ne z papie­rów w kolo­rach:

- per­ło­wy bia­ły
– per­ło­wy ecru
–  per­ło­wy zło­ty

przyklady-zawieszek_y9rub691

 

Wzór – Motyl

Dodatkowe informacje

Wzór

Motyl, Róże, Serduszkowe koniczynki, Gołąbki, Para Młoda, Dwa serca, Obrączki, Inicjały imion Pary Młodej

Zawieszka

Tak, Nie

Wersje

Do samodzielnego złożenia i sklejenia, Sklejone do samodzielnego złożenia, Sklejone i złożone - gotowe jak na zdjęciu

Kolor

Biały, Ecru, Czerwony, Bordowy, Lila wpadająca w róż, Lila wpadająca w lawendę, Fioletowy, Pistacjowy, Fuksja, Jasnozielony, Turkusowy, Niebieski, Błękitny, Pomarańczowy, Różowy, Żółty, Perłowy biały, Perłowy ecru, Perłowy złoty