Pudełeczka motyl 3D

1.10 2.10 

SKU: Brak danych Kategoria:

Opis

Sza­now­ni Państwo

Dla uświet­nie­nia i nada­nia wyjąt­ko­wo­ści uro­czy­sto­ściom ślubnym,

rocz­ni­com i innym dniom stwo­rzy­li­śmy śliczne
pude­łecz­ka – podzię­ko­wa­nia dla gości
z zamy­ka­niem w kształcie
motylka

Pude­łecz­ka mogą słu­żyć jako podzię­ko­wa­nie dla gości, do któ­rych moż­na wło­żyć nie tyl­ko małe słodkości,
ale drob­ne upo­min­ki ( anioł­ki, żab­ki itp.) lub nawet mone­ty, płat­ki róż
do posy­pa­nia Pary Mło­dej po wyj­ściu z zaślubin.

UWAGA!!!
Cena doty­czy pude­łecz­ka do samo­dziel­ne­go skle­je­nia i zło­że­nia bez
kar­tecz­ki
.

Opcje dodat­ko­wo płatne:

- kar­tecz­ka z krót­kim podzię­ko­wa­niem – dopła­ta 0,10 zł
skle­je­nie pude­łecz­ka – dopła­ta 0,20 zł
– skle­je­nie i zło­że­nie pude­łecz­ka – dopła­ta 0,50 zł
– dopła­ta do papie­rów per­ło­wych 0,40 w kolorach:

- per­ło­wy biały
– per­ło­wy ecru
– per­ło­wy złoty

Wyko­na­nie:

- Wszyst­kie wzo­ry powsta­ją przez wycięcie
pro­fe­sjo­nal­nym laserem,
nato­miast tek­sty na kar­tecz­kach są
drukowane
– Kra­wę­dzie w pude­łecz­kach wyko­ny­wa­ne są
maszy­no­wo poprzez bigo­wa­nie, co spra­wia, że są
ele­ganc­kie i równe
- Pude­łecz­ka wyko­ny­wa­ne są z wysokiej
jako­ści impor­to­wa­nych papie­rów wiodących
pro­du­cen­tów europejskich,
– do pude­łe­czek moż­na domó­wić pro­sto­kąt­ną karteczkę
– Roz­miar pude­łe­czek: 5 x 5 x 5 cm ( poda­na wyso­kość nie uwzględ­nia skrzy­de­łek motylka)

Informacje dodatkowe

Karteczka

Tak, Nie

Wersje

Do samodzielnego złożenia i sklejenia, Sklejone do samodzielnego złożenia, Sklejone i złożone - gotowe jak na zdjęciu

Kolor

Biały, Ecru, Czerwony, Bordowy, Lila wpadająca w róż, Lila wpadająca w lawendę, Fioletowy, Pistacjowy, Fuksja, Jasnozielony, Turkusowy, Niebieski, Błękitny, Pomarańczowy, Różowy, Żółty, Perłowy biały, Perłowy ecru, Perłowy złoty