Regulamin

Przed zaku­pem pro­si­my o zapo­zna­nie się z tre­ścią regu­la­mi­nu zaku­pów w naszym skle­pie inter­ne­to­wym, któ­re­go wła­ści­cie­lem jest firma:

DREAMID Iza­be­la Zdyb

ul. Karo­la Bucz­ka 60A

62–030 Luboń

NIP: 618–143-35–55

1) Ceny poda­ne w skle­pie są cena­mi brut­to i zawie­ra­ją 23% podat­ku VAT.

2) Po doko­na­niu zaku­pu nale­ży prze­słać do nas e‑mailem nie­zbęd­ne dane do wyko­na­nia zamó­wie­nia takie jak np. tekst, kolor, rodzaj czcion­ki, imio­na, daty itp. w zależ­no­ści od zamó­wio­ne­go towaru.

3) Zło­żo­ne zamó­wie­nie potwier­dzi­my e‑mailem  w cią­gu 24 h ( od pn-pt) poda­jąc tak­że Pań­stwu nr kon­ta fir­mo­we­go. W e‑mailu poda­my tak­że moż­li­wą datę realizacji.

4) Po otrzy­ma­niu wpła­ty na nasze kon­to fir­mo­we i otrzy­ma­niu wszyst­kich nie­zbęd­nych danych ( patrz pkt. 2 ) oraz po Pań­stwa osta­tecz­nej akcep­ta­cji ( jeże­li pro­jekt wyma­ga wg Pań­stwa popra­wek) pro­jek­tu przy­stę­pu­je­my do wyko­na­nia zamówienia.

5) Wysta­wia­my fak­tur VAT.

6) Wysył­ka zamó­wio­ne­go towa­ru odby­wa się za pośred­nic­twem pocz­ty lub kurie­ra na koszt kupującego.

7) Nie pono­si­my odpo­wie­dzial­no­ści za ewen­tu­al­ne stra­ty spo­wo­do­wa­ne opóź­nie­niem dosta­wy przez pocz­tę lub fir­mę kurierską.

8) W przy­pad­ku przed­mio­tów wyko­ny­wa­nych na indy­wi­du­al­ne zamó­wie­nie ( sper­so­na­li­zo­wa­nych) – a taki­mi są w więk­szo­ści przed­mio­ty pre­zen­to­wa­ne tej stro­nie- nie ma moż­li­wo­ści zwrotu !

9) Rekla­ma­cje: Po osta­tecz­nym zatwier­dze­niu pro­jek­tu i wyko­na­niu zamó­wie­nia nie uwzględ­nia­my rekla­ma­cji wyni­kłych z pomy­łek w tek­ście dostar­czo­nym przez klien­ta. Z tego powo­du pro­si­my o uważ­ne spraw­dza­nie pro­jek­tów i zgła­sza­nie wszel­kich uwag i życzeń przed zatwier­dze­niem. Pod­sta­wą do rekla­ma­cji może być uszko­dze­nie wyro­bu wyni­kłe z winy wykonawcy.

10) Wła­sne pro­jek­ty gra­ficz­ne nale­ży prze­sy­łać zapi­sa­ne w pro­gra­mie Corel­Draw  do wer­sji X3 z roz­sze­rze­niem cdr. Mogą być tak­że inne pli­ki wek­to­ro­we z roz­sze­rze­niem .ai lub .eps. Czcion­ki muszą być zamie­nio­ne na krzywe!

11) Dane oso­bo­we i tele­adre­so­we Klien­ta oraz adres e‑mail będą prze­twa­rza­ne zgod­nie z Usta­wą o Ochro­nie Danych Oso­bo­wych wyłącz­nie w celu reali­za­cji zamó­wień. Nie będą udo­stęp­nia­ne oso­bom trzecim.

Skła­da­jąc zamó­wie­nie, Kupu­ją­cy wyra­ża zgo­dę na udo­stęp­nie­nie swo­ich danych oso­bo­wych oraz na ich prze­twa­rza­nie dla celów reali­za­cji umo­wy. Brak takiej zgo­dy unie­moż­li­wia Sprze­daw­cy reali­za­cję zamó­wie­nia. Klient pono­si odpo­wie­dzial­ność za poda­nie nie­praw­dzi­wych danych osobowych.
Prze­twa­rza­nie przez Sprze­daw­cę danych oso­bo­wych Kupu­ją­cych odby­wa się na pod­sta­wie prze­pi­sów usta­wy z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych oraz prze­pi­sów usta­wy z dnia 18 lip­ca 2002 r. o świad­cze­niu usług dro­gą elektroniczną.
Dane oso­bo­we są chro­nio­ne zgod­nie z Usta­wą z dnia 29.08.1997 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w spo­sób unie­moż­li­wia­ją­cy dostęp do nich osób trzecich.

12) Zastrze­ga­my sobie pra­wo do odmo­wy reali­za­cji zamó­wie­nia w przy­pad­ku nie­peł­nych danych lub budzą­cych wąt­pli­wo­ści. Zastrze­ga­my sobie moż­li­wość rezy­gna­cji z reali­za­cji zamó­wie­nia w przy­pad­ku bra­ku mate­ria­łów koniecz­nych do jego wyko­na­nia. O zaist­nia­łej sytu­acji klient zosta­nie poin­for­mo­wa­ny za pomo­cą pocz­ty elek­tro­nicz­nej lub telefonicznie.

13) W razie jakich­kol­wiek pytań lub nie­ja­sno­ści pro­si­my o prze­sła­nie zapy­ta­nia e‑mailem wyko­rzy­stu­jąc for­mu­larz kon­tak­to­wy znaj­du­ją­cy się na naszej stro­nie inter­ne­to­wej w zakład­ce „Kon­takt”.

14) Ceny poda­ne w naszym skle­pie inter­ne­to­wym mogą ule­gać zmia­nie. W przy­pad­ku zmia­ny cen po wysła­niu do nas zamó­wie­nia obo­wią­zu­ją zawsze ceny z momen­tu zło­że­nia zamó­wie­nia i potwier­dzo­ne w otrzy­ma­nym przez Pań­stwa for­mu­la­rzu zamówienia.

15) Doko­nu­jąc zaku­pu klient akcep­tu­je wszyst­kie posta­no­wie­nia niniej­sze­go regulaminu.
Zgod­nie ze zmia­ną prze­pi­sów kon­su­menc­kich od dnia 25.12.2014 r kupu­ją­cy wyra­ża rów­nież zgo­dę na poniż­sze postanowienia:

Opis pro­ce­du­ry reklamacji:

Kupu­ją­cy może skła­dać Sprze­daw­cy rekla­ma­cje doty­czą­ce zawar­tej Umo­wy pod adre­sem dreamid@​dreamid.​pl , lub w for­mie pisem­nej na adres Sprze­daw­cy. Popraw­nie zło­żo­na rekla­ma­cja powin­na zawie­rać co najmniej:
– imię, nazwi­sko, adres, adres e‑mail Kupującego,
– datę zawar­cia Umo­wy sta­no­wią­cej pod­sta­wę reklamacji,
– przed­miot rekla­ma­cji, ze wska­za­niem żąda­nia Kupującego,
– wszel­kie oko­licz­no­ści uza­sad­nia­ją­ce reklamację.
Jeże­li poda­ne w rekla­ma­cji dane lub infor­ma­cje wyma­ga­ją uzu­peł­nie­nia, przed roz­pa­trze­niem rekla­ma­cji Sprze­da­ją­cy zwra­ca się do skła­da­ją­ce­go rekla­ma­cję o jej uzu­peł­nie­nie we wska­za­nym zakresie.
Sprze­da­ją­cy roz­po­zna­je rekla­ma­cję w ter­mi­nie 14 dni od daty jej otrzy­ma­nia w pra­wi­dło­wej postaci.
Odpo­wiedź na rekla­ma­cję wysy­ła­na jest na poda­ny przez Kupu­ją­ce­go adres e‑mail bądź na adres pocz­ty tradycyjnej.

Brak pra­wa odstą­pie­nia od umowy:

Pra­wo odstą­pie­nia od umo­wy zawar­tej w ramach skle­pu inter­ne­to­we­goo nie przy­słu­gu­je Kupu­ją­ce­mu (kon­su­men­to­wi) w odnie­sie­niu do umów, w któ­rej przed­mio­tem świad­cze­nia jest rzecz nie­pre­fa­bry­ko­wa­na, wypro­du­ko­wa­na według spe­cy­fi­ka­cji kon­su­men­ta lub słu­żą­ca zaspo­ko­je­niu jego zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­nych potrzeb. Doty­czy to więk­szo­ści towa­rów sprze­da­wa­nych przez naszą fir­mę, któ­re są per­so­na­li­zo­wa­ne na życze­nie kon­su­men­ta poprzez gra­we­ro­wa­nie lub/i wyci­na­nie laserem.

Pra­wo kon­su­men­ta do odstą­pie­nia od umowy:

W cią­gu 14 dni od otrzy­ma­nia naby­tej rze­czy lub – w przy­pad­ku usług – zawar­cia umo­wy, Kupu­ją­cy (kon­su­ment) może odstą­pić od umo­wy bez poda­wa­nia jakiej­kol­wiek przy­czy­ny. W takim przy­pad­ku Sprze­da­ją­cy zwró­ci wszyst­kie otrzy­ma­ne od Kupu­ją­ce­go płatności.

Aby odstą­pić od umo­wy zawar­tej w ramach skle­pu inter­ne­to­we­go, nale­ży zło­żyć Sprze­da­ją­ce­mu sto­sow­ne oświad­cze­nie woli, pisząc na adres e‑mail: dreamid@​dreamid.​pl. Kupu­ją­cy może sko­rzy­stać ze wzo­ru odstą­pie­nia od umo­wy, poda­ne­go poni­żej. Prze­sył­kę nale­ży nadać na adres:
DREAMID Iza­be­la Zdyb
ul. Maria­na Bucz­ka 60A
62–030 Luboń.

Wzór oświad­cze­nia o odstą­pie­niu od umo­wy (oświad­cze­nie to nale­ży wypeł­nić i ode­słać tyl­ko w przy­pad­ku chę­ci odstą­pie­nia od umowy):
Adres sprzedającego:
DREAMID Iza­be­la Zdyb
ul. Maria­na Bucz­ka 60A
62–030 Luboń.
Ja [imię, nazwi­sko kupu­ją­ce­go] niniej­szym infor­mu­ję o moim odstą­pie­niu od umo­wy sprze­da­ży nastę­pu­ją­cych rze­czy: [nazwy kupio­nych przed­mio­tów], numer zamó­wie­nia[numer] .
Data zawar­cia umo­wy to [data], data odbio­ru przed­mio­tów [data] .
Imię i nazwi­sko: [imię i nazwi­sko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstą­pie­nia od umowy]
Pod­pis: [tyl­ko jeże­li for­mu­larz jest wysy­ła­ny w wer­sji papierowej]

Koszt zwro­tu rze­czy w przy­pad­ku odstą­pie­nia od umowy:
W przy­pad­ku odstą­pie­nia od Umo­wy Sprze­daw­ca nie pono­si kosz­tu ode­sła­nia Towaru.

Fir­ma nasza zobo­wią­zu­je się dostar­czyć towa­ry bez wad, z wyłą­cze­niem wad wska­za­nych w ofer­cie sprzedaży.

Moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z poza­są­do­wych spo­so­bów roz­pa­try­wa­nia rekla­ma­cji i docho­dze­nia rosz­czeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupu­ją­cy będą­cy kon­su­men­tem ma moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z poza­są­do­we­go spo­so­bu roz­pa­try­wa­nia rekla­ma­cji i docho­dze­nia rosz­czeń przed Sta­łym Polu­bow­nym Sądem Kon­su­menc­kim przy Woje­wódz­kim Inspek­to­rze Inspek­cji Han­dlo­wej w Pozna­niu. Infor­ma­cje o spo­so­bie dostę­pu do ww. try­bu i pro­ce­dur roz­strzy­ga­nia spo­rów,  znaj­du­ją się pod nastę­pu­ją­cym adre­sem: http://​www​.uokik​.gov​.pl, w zakład­ce „Roz­strzy­ga­nie spo­rów konsumenckich”.

RODO

Sza­now­ni Państwo,
uprzej­mie infor­mu­je­my, że fir­ma DREAMID Iza­be­la Zdyb z sie­dzi­bą ul. Karo­la Bucz­ka 60A, 62–030 Luboń prze­twa­rza informacje:

- pozy­ska­ne w dro­dze indy­wi­du­al­nych dzia­łań takich jak: reje­stro­wa­nie pod­mio­tów zain­te­re­so­wa­nych nawią­za­niem współ­pra­cy poprzez stro­nę www​.dre​amid​.pl (sklep, e‑mail, zakład­ka kon­takt ) pro­wa­dzo­nych od kil­ku­na­stu lat, two­rząc bazę danych pod­mio­tów gospo­dar­czych. Wśród tych infor­ma­cji mogą poja­wić się dane, któ­re na grun­cie Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady Unii Euro­pej­skiej 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają cha­rak­ter danych osobowych.

Zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi doty­czą­cy­mi ochro­ny danych oso­bo­wych, w szcze­gól­no­ści z Ogól­nym Roz­po­rzą­dze­niem, celem zapew­nie­nia wła­ści­wej ochro­ny danych oso­bo­wych, oso­bie któ­rej dane doty­czą nale­ży przede wszyst­kim podać infor­ma­cje doty­czą­ce prze­twa­rza­nia jej danych oso­bo­wych okre­ślo­ne w art. 13 lub 14 RODO – w zależ­no­ści od tego, czy zosta­ły one pozy­ska­ne bez­po­śred­nio od oso­by któ­rej dane doty­czą, czy też z innych źródeł.

W świe­tle powyż­sze­go pra­gnie­my poin­for­mo­wać Pań­stwa, że:
1. Admi­ni­stra­to­rem Pani/Pana danych oso­bo­wych (dalej: Admi­ni­stra­tor) jest: Iza­be­la Zdyb repre­zen­tu­ją­ca fir­mę DREAMID Iza­be­la Zdyb z sie­dzi­bą ul. Karo­la Bucz­ka 60A, 62–030 Luboń

Z Admi­ni­stra­to­rem moż­na się kon­tak­to­wać pisem­nie, za pomo­cą pocz­ty tra­dy­cyj­nej na adres:
ul. Karo­la Bucz­ka 60A, 62–030 Luboń lub ema­il: dreamid@​dreamid.​pl

2. Pani/Pana dane oso­bo­we są prze­twa­rza­ne na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w opar­ciu o nie­zbęd­ność prze­twa­rza­nia do celów wyni­ka­ją­cych z praw­nie uza­sad­nio­nych inte­re­sów reali­zo­wa­nych przez Administratora.

3. Admi­ni­stra­tor wyko­rzy­stu­je Pań­stwa dane wyłącz­nie do prze­pro­wa­dza­nia trans­ak­cji han­dlo­wych zwią­za­nych za zaku­pem i sprze­da­żą swo­ich pro­duk­tów  i nie udo­stęp­nia ich innym oso­bom trzecim.

4. Pań­stwa  dane oso­bo­we będą przez fir­mę DREAMID Iza­be­la Zdyb prze­twa­rza­ne przez okres nie­zbęd­ny dla reali­za­cji praw­nie uza­sad­nio­nych inte­re­sów firmy.

5. W związ­ku z prze­twa­rza­niem Pani/Pana danych oso­bo­wych przy­słu­gu­je Pani/Panu pra­wo do:

- żąda­nia od Admi­ni­stra­to­ra dostę­pu do Pani/Pana danych osobowych,
– żąda­nia od Admi­ni­stra­to­ra spro­sto­wa­nia Pani/Pana danych osobowych,
– żąda­nia od Admi­ni­stra­to­ra usu­nię­cia Pani/Pana danych osobowych,
– żąda­nia od Admi­ni­stra­to­ra ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia Pani/Pana danych osobowych,
– wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia Pani/Pana danych osobowych,
– prze­no­sze­nia Pani/Pana danych osobowych,
– wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nadzorczego.

Z powyż­szych praw moż­na sko­rzy­stać poprzez:
– kon­takt e‑mailowy pod adre­sem: dreamid@​dreamid.​pl
– kon­takt pisem­ny, za pomo­cą pocz­ty tra­dy­cyj­nej na adres: ul. Karo­la Bucz­ka 60A, 62–030 Luboń

7. Pani/Pana dane oso­bo­we zosta­ły pozy­ska­ne poprzez poda­nie ich w trak­cie doko­ny­wa­nia zaku­pu na naszej stro­nie, zapy­tań e‑mailowych, ze źró­deł publicz­nie dostęp­nych, tj. m. in. z Reje­stru Przed­się­bior­ców Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go (KRS), Cen­tral­nej Ewi­den­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej (CEIDG), Głów­ne­go Urzę­dy Sta­ty­stycz­ne­go (GUS) oraz w spo­sób ręcz­ny w związ­ku z poda­niem danych w trak­cie współ­pra­cy bieżącej.

8. DREAMID Iza­be­la Zdyb może podej­mo­wać, w opar­ciu o Pani/Pana dane oso­bo­we, zauto­ma­ty­zo­wa­ne decy­zje, prze­twa­rzać je w celu zakoń­cze­nia trans­ak­cji, prze­sła­nia infor­ma­cji itp.

9. Admi­ni­stra­tor dokła­da wszel­kich sta­rań, aby zapew­nić wszel­kie środ­ki fizycz­nej, tech­nicz­nej i orga­ni­za­cyj­nej ochro­ny danych oso­bo­wych przed ich przy­pad­ko­wym czy umyśl­nym znisz­cze­niem, przy­pad­ko­wą utra­tą, zmia­ną, nie­upraw­nio­nym ujaw­nie­niem, wyko­rzy­sta­niem czy dostę­pem, zgod­nie ze wszyst­ki­mi obo­wią­zu­ją­cy­mi przepisami