Pierniki grawerowane

9.00 12.80 

Opis

Pier­ni­ki gra­we­ro­wa­ne
w kształ­cie serca

Praw­dzi­we i pachnące 
z dowol­nym tek­stem życzeń, logo, cli­par­tem!!!

Roz­miar pier­ni­ka wyno­si ok. 8–9 cm x 8–9 cm

Pier­nik posia­da dowią­za­ny zło­ty sznureczek
i jest zapa­ko­wa­ny w celo­fan.

Pro­dukt dostęp­ny w okresie 
Świąt Boże­go Naro­dze­nia i stycznia.
Przy zamó­wie­niu więk­szych ilości
ist­nie­je moż­li­wość zakupu
pier­ni­ków w trak­cie całe­go roku
- pro­si­my o kon­takt dreamid@​dreamid.​pl


Pro­po­nu­je­my czcion­ki do wyboru:

czcionki-abc

Cli­par­ty do wybo­ru – uwa­ga numer dane­go cli­par­tu jest POD rysun­kiem:

świę­ta cz. I
świę­ta cz. II
świę­ta cz. III

 

Wzo­ry do umiesz­cze­nia gra­we­ru na pier­ni­ku:

wzory-na-pierniku


Informacje dodatkowe

Rodzaj opakowania

Celofan, Kartonik z siankiem

Numer wzoru

Wzór nr 1, Wzór nr 2, Wzór nr 3, Wzór nr 4, Wzór nr 5, Wzór nr 6