Identyfikator wojskowy

9.00 12.00 

Wyczyść

Opis

Nasza fir­ma jest pro­du­cen­tem iden­ty­fi­ka­to­rów dla

WOJSK LĄDOWYCH

Iden­ty­fi­ka­to­ry wyko­na­ne zgod­nie z roz­po­rzą­dze­niem
Mini­ster­stwa Obro­ny Naro­do­wej
do ubio­rów wyj­ścio­wych i galo­wych
WP

Wymia­ry iden­ty­fi­ka­to­ra:

– wyso­kość: 16 mm
– długość:70–100 mm w zależ­no­ści od dłu­go­ści nazwi­ska


Wyko­na­nie:

- lami­nat gra­wer­ski odporny na dzia­ła­nie warun­ków
atmos­fe­rycz­nych i pro­mie­nio­wa­nia UV

– gra­we­ro­wa­ne nazwi­ska w kolo­rze bia­łym
na czar­nym tle
- zapię­cia do wybo­ru:

a) dwa pin­sy - moty­lek zaci­ska­ny na gwoź­dzi­ku
b
) agrafka z zabez­pie­cze­niem przed odpię­ciem
c) zapię­cie magne­tycz­ne

Po zaku­pie pro­si­my o poda­nie nazwi­ska


Dodatkowe informacje

Rodzaj zapięcia

zapięcie na pinsy (motylki), zapięcie na agrafkę, zapięcie magnetyczne